top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 401 - TRƯỞNG LÃO NI UPPALAVAṆṆĀ

Đã cập nhật: 2 ngày trước“Vāri pokkharapatte va, Āraggeriva sāsapo, Yo na limpati kāmesu, Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Như nước trên lá sen, Như hột cải đầu kim, Người không nhiễm ái dục, Ta gọi Bà-la-môn."


Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự nơi Jetavana, đề cập đến Bà Uppalavannā.

Chuyện nầy được giảng rộng trong kệ ngôn “Madhuvā muññātibālo...” (Pháp

Cú 69).

Giảng thêm chi tiết rằng: Thời gian sau, chư Tỳ khưu ngồi tại Giảng đường, bàn

luận cùng nhau rằng:

- Nầy chư Hiền, đến Bậc Vô Lậu mà còn thọ hưởng ngũ dục nữa, điều nầy có

thật chăng? Sao lại không chứ, vì các Ngài không phải vô tri giác, không phải là cây

cỏ, gò mối, cây đá chi. Da thịt vẫn còn tươi tốt, do vậy các vị Vô Lậu vẫn còn thọ

hưởng dục lạc.

Đức Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề chi thế?

Chư Tỳ khưu trình lên Ngài vấn đề đang bàn luận, Ngài dạy rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu, Bậc Vô Lậu hằng không thích trong dục lạc, không thọ

hưởng dục lạc, giống như giọt nước không thể dính trên lá sen được. Hoặc ví như hạt

cải không thể dính trên đầu mũi kim được như thế nào, cả hai loại dục không thể dính

mắc trong tâm của Bậc Vô Lậu như thế ấy.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Như nước trên lá sen. Như hột cải đầu kim. Người không nhiễm ái dục. Ta gọi

Bà-la-môn”.


22 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page