top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 395 - NÀNG KISĀGOTAMĪ

Đã cập nhật: 13 thg 7“Paṃsukūladharaṃ jantuṃ Kisaṃ dhamanisanthataṃ Ekaṃ vanasmiṃ Jhāyantaṃ tamahaṃ Brūmi brāhmaṇaṃ”.

“Người mặc áo đống rác Gầy ốm lộ mạch gân Độc thân thiền trong rừng Ta gọi Bà-la-môn”.

Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn trú tại núi Gijjhakūṭa, đề cập đến nàng Kisāgotamī.


Tương truyền rằng: Một lần nọ, Thiên Vương Đế Thích Sakka cùng Thiên Tử

tùy tùng đi đến núi Gijjhakūṭa đảnh lễ Đức Thế Tôn vào canh đầu. Sau khi đảnh lễ

Đức Thế Tôn, Thiên Vương cùng tùy tùng ngồi xuống một bên.


Khi ấy, vị Tỳ khưu ni Kisāgotamī suy nghĩ rằng: “Ta nên đến đảnh lễ Bậc Đạo

Sư”.


Nàng Kisāgotamī theo đường hư không đến nơi ngự của Đức Thế Tôn, trông

thấy Thiên Vương Đế Thích nơi ấy, nàng quay trở về.


Trông thấy nàng Kisāgotamī, Thiên Vương đến đảnh lễ nàng, rồi quay trở lại

bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng:


- Bạch Thế Tôn! Vị nữ ni ấy là ai thế? Vì sao vừa thấy Ngài, vị ấy lại ra về.


- Nầy Thiên Vương! Đó là Kisāgotamī, con gái của Như Lai. Nàng là người thù

thắng nhất trong hàng Tỳ khưu ni về hạnh mặc y phấn tảo.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Người mặc áo đống rác. Gầy ốm lộ mạch gân. Độc thân thiền trong rừng. Ta

gọi Bà-la-môn”.


26 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page