top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 383 - VỊ BÀ LA MÔN NHIỀU ĐỨC TIN

Đã cập nhật: 21 giờ trước


“Chinda sotaṃ parakkamma Kāme panuda brāhmaṇa Saṅkhārānaṃ khayaṃ Ñatvā akataññūsi brāhmaṇa”.

"Hỡi này Bà là môn,

Hãy tinh tấn đoạn dòng,

Từ bỏ các dục lạc,

Biết được hành đoạn diệt,

Người là bậc vô vi".


Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, Ngài đề cập đến vị Bà la môn có nhiều đức tin, thuyết lên kệ ngôn nầy.


Tương truyền rằng: Vị Bà la môn ấy nghe Pháp của Đức Thế Tôn, khởi tâm tịnh

tín. Mỗi ngày, vị ấy sắp đặt vật thực cho 16 vị Tỳ khưu tại tư gia của mình. Khi chư

Tỳ khưu đến, ông ra rước bát rất cung kính, bạch rằng:


- Xin thỉnh các Ngài A La Hán hãy vào trong. Xin thỉnh các Ngài A La Hán hãy

ngồi...


Bất kỳ một câu nào, ông cũng xưng tụng là A La Hán. Chư phàm Tăng suy nghĩ

rằng: “Vị Bà la môn nay ngỡ rằng ta là vị A La Hán”. Còn những vị Bậc Lậu Tận thì

nghĩ: “Bà la môn nầy đã biết ta rõ rồi”. Và thế là chư Tỳ khưu e ngại cách xưng hô

ấy, nên không đến tư gia của vị ấy nữa. Ông buồn phiền rằng:


- Tại sao các Ngài lại không đến nhà ta như thế?


Ông đi đến Tịnh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn, trình bạch lên Ngài sự việc ấy. Bậc

Đạo Sư cho gọi chư Tỳ khưu đến phán hỏi rằng:


- Nầy chư Tỳ khưu! Điều ấy là như thế nào?


Chư Tỳ khưu trình bày lên Đức Thế Tôn sự suy nghĩ của mình như thế. Ngài

phán rằng:


- Nầy chư Tỳ khưu, các ngươi không hài lòng về câu nói A La Hán phải chăng?


- Bạch Thế Tôn! Chúng con không hài lòng về câu nói ấy.- Nầy các Tỳ khưu! Đây là câu nói do sự tịnh tín, vô tội với lời nói bằng sự tịnh

tín. Lại nữa, đây là sự cảm mến của Bà la môn ấy với các vị Thánh Vô Lậu rất nhiều.

Lẽ ra, các ngươi cần phải cắt đứt ái dục để chứng đạt quả A La Hán mới phải.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Hỡi nầy Bà la môn. Hãy tinh tấn đoạn lòng. Từ bỏ các dục lạc. Biết được hành

đoạn diệt. Ngươi là bậc vô vi”.


36 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page