top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 175 - CHUYỆN BA MƯƠI VỊ TỲ KHƯU

Đã cập nhật: 2 ngày trước“Haṃsādiccapathe yanti, Ākāse yanti iddhiyā; Nīyanti dhīrā lokamhā, Jetvā māraṃ savāhiniṃ”.

"Như chim thiên nga bay,

Thần thông liệng giữa trời;

Chiến thắng Ma, Ma quân,

Kẻ trí thoát đời này."


Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề cập đến chư Tỳ khưu viếng thăm Ngài.


Tương truyền rằng: Một lần nọ, có ba mươi vị Tỳ khưu đến yết kiến Đức Thế

Tôn. Trưởng lão Ānanda đi đến nơi ngụ của Bậc Đạo Sư để làm phận sự của mình,

trông thấy ba mươi vị Tỳ khưu đang ngồi hầu chung quanh Đức Thế Tôn, Ngài suy

nghĩ:


- Khi nào Bậc Đạo Sư thăm hỏi chư Tỳ khưu ấy xong, ta hãy trở vào làm phận

sự của mình.


Trưởng lão đứng đợi bên ngoài Hương thất của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sau

khi ban những lời thăm hỏi thân hữu đến chư Tỳ khưu ấy, rồi Ngài thuyết lên Pháp

thoại thức tỉnh chư Tỳ khưu.


Khi nghe được pháp âm từ nơi Đức Thế Tôn, cả ba mươi vị Tỳ khưu chứng đắc

A La Hán Quả, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, dùng thần lực theo đường hư không

trở về trú xứ thanh vắng của mình.


Sau một thời gian dài chờ đợi, Trưởng lão Ānanda liền đi vào Hương Thất của

Đức Thế Tôn, không thấy bóng dáng chư Tỳ khưu khách đâu cả, Ngài bạch hỏi Đức

Thế Tôn rằng:


- Bạch Thế Tôn! Ba mươi vị Tỳ khưu ở đây đi đâu rồi?

- Này Ānanda! Các vị ấy đã theo đường hư không đi rồi.

- Bạch Thế Tôn! Các vị ấy đã theo đường hư không đi ư?

- Thật vậy, này Ānanda.

- Thế thì các vị ấy là bậc Lậu Tận hay sao? Bạch Thế Tôn.

- Đúng như vậy, này Ānanda! Chư Tỳ khưu ấy sau khi nghe Như Lai thuyết

pháp, đã chứng đắc ngay quả A La Hán tại chỗ ngồi.


Bấy giờ, có con hạc đang bay trên hư không, Bậc Đạo Sư nhân đó dùng hình ảnh

ấy, phán dạy Trưởng lão Ānanda rằng:


- Này Ānanda! “Người nào khéo tu tập Tứ Thần Túc rồi, người ấy thường bay

trên hư không, ví như chim hạc kia vậy”.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Haṃsādiccapathe yanti, Ākāse yanti iddhiyā; Nīyanti dhīrā lokamhā, Jetvā māraṃ savāhiniṃ”.

"Như chim thiên nga bay,

Thần thông liệng giữa trời;

Chiến thắng Ma, Ma quân,

Kẻ trí thoát đời này."23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page