top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 108 - BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Yaṅkiñci yiṭṭhañca hutañca loke, Saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho; Sabbampi taṃ na catubhāgameti, Abhivādanā ujugatesuseyyo”.

"Suốt năm cúng tế vật,

Để cầu phước ở đời.

Không bằng một phần tư

Kính lễ bậc chánh trực."


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veḷuvana (Trúc Lâm), đề cập đến thầy Bà la môn bạn của Trưởng lão Sāriputta (Xá Lợi Phất).

 

Trưởng lão cũng đến thăm thầy và hỏi:

- Nầy thầy Bà la môn, thầy có làm điều thiện chi không?

- Bạch Ngài, có.

- Thầy làm điều gì?

- Tôi đã làm nhiều việc bố thí hy sinh (Yāgaṃ) to tát. Theo truyền thuyết, người

ta dứt bỏ nhiều của cải để thực hành việc bố thí hy sinh này.

Trưởng lão cũng tiếp hỏi thêm như trước, rồi dắt người bạn cũ đến yết kiến Đức

Thế Tôn, tường trình hết mọi sự cho Ngài nghe rồi thỉnh cầu:

- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi Phạm thiên cho thầy

này nghe.


Đức Bổn Sư hỏi lại:

- Nầy thầy Bà la môn, thầy có nói như thế không?

- Dạ thưa có.


Nghe vậy, Đức Thế Tôn bảo rằng:

- Này thầy Bà la môn, việc thầy hằng năm làm bố thí trọng thể đến quần chúng

trong thế gian, so với việc người phát tâm trong sạch có tác ý thiện, muốn đảnh lễ

những Thinh Văn của Ta thì một phần tư giá trị cũng chưa bằng.


Nói rồi, Đức Thế Tôn thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ:


“Yaṅkiñci yiṭṭhañca hutañca loke, Saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho; Sabbampi taṃ na catubhāgameti, Abhivādanā ujugatesuseyyo”.

"Suốt năm cúng tế vật,

Để cầu phước ở đời.

Không bằng một phần tư

Kính lễ bậc chánh trực."34 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page