top of page

Tích TRƯỞNG LÃO SĪVALI - Câu Kệ 414

Đã cập nhật: 19 thg 6“Yo imaṃ paḷipathaṃ duggaṃ saṃsāraṃ Moham accagā tiṇṇo pāragato Jhāyī anejo akathaṃkathī anupādāya Nibbuto tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Vượt đường nguy hiểm này, Nhiếp phục luân hồi, si, Đến bờ kia thiền định Không dục ái, không nghi, Không chấp trước, tịch tịnh, Ta gọi Bà-la-môn."


Đức Thế Tôn trú tại Kuṇḍikoliya, ngự tại rừng Kuṇḍadhāna, đề cập đến Trưởng lão Sīvali, Ngài tuyên thuyết pháp thoại nầy.


Tương truyền rằng: Nàng Suppavāsā là con gái dòng Sát Đế Lỵ Koliya, nàng

mang thai nhi đến 7 năm, 7 tháng và 7 ngày, lúc gần sanh nở nàng chịu thống khổ vô

cùng. Nàng Suppavāsā nhẫn nại với sự thống khổ do suy niệm ba điều là:


1- Đức Thế Tôn thuyết pháp để đoạn trừ khổ của sắc nầy, Ngài là bậc tự giác

viên mãn.


2- Tăng chúng là người thực hành để đoạn trừ khổ của sắc nầy, các vị ấy đã

thực hành rồi.


3- Khổ như thế nầy chẳng có trong Níp Bàn, Níp Bàn là nơi an lạc tuyệt đối.


Nàng bảo chồng rằng:


- Hãy đến đảnh lễ Bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài rồi nhân danh em rằng: “Bạch Thế

Tôn, nàng Suppavāsā đảnh lễ Đức Thế Tôn, nàng đang thọ khổ, mong an lạc sẽ đến

với nàng”.


Chồng nàng Suppavāsā làm theo lời dặn của vợ, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:


- Xin cho nàng Suppavāsā, con gái dòng Koliya được sự an lạc vô bịnh, hạ sanh

hài nhi được an toàn.


Do nhờ oai lực của Phật Bảo, nàng Suppavāsā hạ sanh hài nhi an toàn, mọi thống

khổ tiêu tan. Vô cùng hoan hỷ, nàng Suppavāsā cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng thọ

thực nơi tư dinh của nàng trọn 7 ngày.


Công tử Sīvali cũng dùng ống lọc nước, lọc lấy nước dâng cúng đến chư Tăng.

Chán nản với thế tục quá nhiều khổ não, khi Công tử Sīvali nhớ lại nơi thai bào mà

mình chịu khổ, công tử xin cha mẹ cho mình được xuất gia. Và Ngài chứng A La Hán

khi vừa cạo tóc xong. Một hôm, chư Tỳ khưu ngồi lại bàn luận với nhau trong giảng

đường rằng:


- Nầy chư Hiền, các vị hãy xem, vị Tỳ khưu đầy đủ duyên lành A La Hán như

thế, mà phải chịu khổ trong bụng mẹ suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày thì còn nói chi đến

người khác. Giờ đây khổ ấy vị Tỳ khưu đã đoạn tận rồi.


Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:- Nầy chư Tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế?


Chư Tỳ khưu bạch lên Thế Tôn câu chuyện bàn luận.


- Nầy chư Tỳ khưu, đúng thật vậy, con Như Lai đã thoát khỏi mọi đau khổ ấy,

bây giờ đã Níp Bàn rồi.


Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Vượt đường nguy hiểm nầy. Nhiếp phục luân hồi si. Đến bờ kia thiền định.

Không dục ái không nghi. Không chấp trước tịch tịnh. Ta gọi Bà-la-môn”.


39 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page