top of page

Tích TRƯỞNG LÃO REVATA - Câu Kệ 412

Đã cập nhật: 19 thg 6“Yodha puññaṃ ca pāpaṃ Ca ubho saṅgam upaccagā Asokaṃ virajaṃ suddhaṃ Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Người sống ở đời này Không nhiễm cả thiện ác, Không sầu, sạch không bụi Ta gọi Bà-la-môn."


Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Revata, Ngài thuyết lên kệ ngôn nầy.

Câu chuyện nầy được giải rộng trong kệ ngôn:

- “Gāme vā yadi varaññe...” (PC.98). Thật vậy, câu chuyện ấy được chư Tỳ

khưu bàn luận cùng nhau rằng:

- Thật kỳ diệu thay, một Sadi có nhiều lợi đắc như thế, một vị mà có thể kiến tạo

500 ngôi Tịnh thất cho cả 500 vị Tỳ khưu được.

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng:

- Nầy chư Tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế?

- Bạch Thế Tôn với câu chuyện như thế...

- Nầy chư Tỳ khưu! Thiện hay ác con Như Lai chẳng còn nữa, cả hai thiện ác ấy,

con Như Lai đã thoát ly.

Rồi Ngài tuyên thuyết rằng:

“Người sống ở đời nầy. Không nhiễm cả thiện ác. Không sầu sạch không bụi. Ta

gọi Bà-la-môn”.

 


32 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commenti


bottom of page