top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 356,357,358,359 - THIÊN TỬ AṄKURA

Đã cập nhật: 23 giờ trước356. “Tiṇadosāni khettāni Rāgadosā ayaṃ pajā Tasmā hi vītarāgesu Dinnaṃ hoti mahapphalaṃ”.

​"Cỏ làm hại ruộng vườn,

Tham làm hại người đời,

Bố thí người ly tham,

Do vậy được quả lớn."

357. “Tiṇadosāni khettāni Dosadosā ayaṃ pajā Tasmā hi vītadosesu Dinnaṃ hoti mahapphalaṃ”.

​"Cỏ làm hại ruộng vườn,

Sân làm hại người đời.

Bố thí người ly sân,

Do vậy được quả lớn."

358. “Tiṇadosāni khettāni Mohadosā ayaṃ pajā Tasmā hi vītamehesu Dinnaṃ hoti mahapphalaṃ”.

​"Cỏ làm hại ruộng vườn,

Si làm hại người đời,

Bố thí người ly si,

Do vậy được quả lớn."

359. “Tiṇadosāni khettāni Icchādosā ayaṃ pajā Tasmā hi vigaticchesu Dinnaṃ hoti mahapphalaṃ”.

"Cỏ làm hại ruộng vườn,

Dục làm hại người đời.

Bố thí người ly dục,

Do vậy được quả lớn."


Tương truyền rằng: Thiên tử Indaka đã cúng dường đến Đại Đức Anurudha một

muỗng cơm mà người ta đã cho mình khi Trưởng lão đang trì bình khất thực. Quả dị

thục của thiện nghiệp ấy, tạo cho Thiên tử Indaka một uy lực to lớn, phước ấy thù

thắng hơn sự bố thí của Thiên tử Aṅruka, vị ấy đã xây lò cả 12 do tuần, bố thí hết

mười ngàn năm. Do đó Thiên tử Indaka đã bạch trình với Đức Thế Tôn rằng:


- Ye jhānappasutā dhīrā… (Vì con cúng dường thời có Phật Pháp, đến bậc đáng

cúng dường.).


Và Bậc Đạo Sư phán dạy rằng:


- Nầy Thiên tử Aṅkura! Sự tuyển thí là việc tốt. Sự thí (của Indaka) có quả

phước dồi dào, giống như gieo hạt giống xuống ruộng tốt. Do ngươi không làm như

vậy nên ngươi không có quả báu dồi dào.


Rồi Đức Thế Tôn nói lên ý nghĩa như sau:


“Người nên chọn chỗ bố thí có quả báu dồi dào. Do sự chọn lựa nên đã được

quả báu dồi dào. Đã được Đấng Thiện Thệ tán dương, sự thí đến bậc đáng thọ lãnh ở

đời nầy là có quả báu dồi dào, giống như gieo hạt giống xuống ruộng tốt vậy”.281 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page