top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 316,317 - CHUYỆN NIGANTHA

Đã cập nhật: 1 ngày trước
316. “Alajjitāye lajjanti Lajjitāye na lajjare Micchādiṭṭhisamādānā Sattā gacchanti duggatiṃ”.

"Không đáng hổ, lại hổ.

Việc đáng hổ, lại không.

Do chấp nhận tà kiến,

Chúng sanh đi ác thú."

317. “Abhaya ca bhayadassino Bhaye cābhayadassino Micchādiṭṭhisamādānā Sattā gacchanti duggatiṃ”.

​"Không đáng sợ, lại sợ,

Đáng sợ, lại thấy không,

Do chấp nhận tà kiến.

Chúng sanh đi ác thú."


Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến phái Nigantha.

Câu chuyện chi tiết rằng: Ngày kia, chư Tỳ khưu gặp phái Nigantha, rồi về luận

bàn cùng nhau rằng: “Phái Nigantha tốt hơn phái lõa thể, vì họ che thân kín đáo và có

sự hổ thẹn”.

Phái Nigantha nghe được chuyện luận bàn nầy, họ giải thích: Sở dĩ chúng tôi che

kín thân thể, cát bụi đừng rớt vào thức ăn”.

Họ tranh luận sôi nổi với chư Tỳ khưu. Nhân cơ hội nầy, chư Tỳ khưu về yết

kiến Bậc Đạo Sư, bạch rõ câu chuyện ấy.

Đức Thế Tôn phán rằng:

- Nầy Chư Tỳ khưu! Chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không nên hổ thẹn và không hổ

thẹn chỗ đáng hổ thẹn. Ôm ấp sai lầm ấy dẫn đến khổ cảnh.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau:

316. Chúng sanh hổ thẹn ở chỗ không đáng hổ thẹn, không hổ thẹn ở chỗ đáng

hổ thẹn, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh.

317. Chúng sanh thấy run sợ ở chỗ khôn nên run sợ, không sợ ở chỗ đáng sợ, ôm

ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. và không cảm thấy hổ thẹn khi cần phải hổ thẹn, sẽ chịu khổ về sau.66 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page