top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 270 - NGƯỜI DÂN CHÀI TÊN ARIYA

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Na tena ariyo hoti Yena pāṇāni hiṃsati Ahiṃsā sabbapāṇānaṃ Ariyo’ti pavuccati”.

"Còn sát hại sinh linh,

Đâu được gọi Hiền thánh.

Không hại mọi hữu tình,

Mới được gọi Hiền Thánh."


Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến người dân chài tên Ariya.


Một hôm, quán thấy Ariya nầy có duyên lành đắc quả Tu Đà Hườn. Đức Bổn Sư

dẫn chư Tỳ khưu đi khất thực trong làng ở phía Bắc thành Sāvatthī rồi trở về chùa.

Ngay lúc bấy giờ, người dân chài đang lo câu cá. Khi trông thấy Tỳ khưu Tăng

có Đức Phật dẫn đầu, người ấy buông bỏ cần câu và đứng im.


Đức Bổn Sư dừng chân không xa chỗ Ariya đứng và quay lại hỏi Đại Đức

Sāriputta và các vị khác rằng:


- Thầy tên gì?


Chư Tỳ khưu lần lượt đáp tên mình như là: “Con là Sāriputta, con là

Moggallāna…”.


Người câu cá nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn hỏi tên các vị Tỳ khưu, có lẽ Ngài sẽ hỏi

đến tên ta chẳng sai”.


Đức Thế Tôn biết được tâm ý của y, liền hỏi rằng:


- Nầy thiện nam, ông tên là chi?

- Bạch Ngài! Con tên Ariya (Thánh nhân)


Nghe vậy, Đức Bổn Sư cải chính rằng:


- Nầy Thiện nam, sát sanh như ông không xứng danh là Ariya. Bậc Ariya thì tâm

đầy đủ từ bi, không bao giờ có lòng não hại chúng sanh.


Nói rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:

 

“Na tena ariyo hoti Yena pāṇāni hiṃsati Ahiṃsā sabbapāṇānaṃ Ariyo’ti pavuccati”.

"Còn sát hại sinh linh,

Đâu được gọi Hiền thánh.

Không hại mọi hữu tình,

Mới được gọi Hiền Thánh."49 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page