top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 296,297,298,299,300,301 - CON TRAI ÔNG DĀRUSĀKAṬIKA

Đã cập nhật: 9 giờ trước
296. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Niccaṃ budhagatāsati”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm Phật Ðà."

297. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Niccaṃ dhammagatāsati”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm Chánh pháp."

298. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Niccaṃ saṅghagatāsati”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm Tăng-già."

299. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Niccaṃ kāyagatāsati”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm

Thường tưởng niệm sắc thân."

300. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Ahiṃsāya rato mano”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Ý vui niềm bất hại."

301. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Bhāvanāya rato mano”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Ý vui tu thiền quán."


Khi Bậc Đạo Sư trú tại Veḷuvana, Ngài đề cập đến con trai ông Dārusākaṭike, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Có hai đứa trẻ cùng nhau trú ngụ chung một kinh thành, một

đứa là con nhà chánh kiến, đứa kia thì con nhà tà kiến. Đứa có chánh kiến trước khi

chơi môn nào, thường tưởng niệm ân đức Phật: “Namo buddhassa”. Còn đứa kia

niệm tưởng tà giáo: “Namo arahantānaṃ”. Và trẻ chánh kiến thường thắng bạn trong

những môn chơi. Trẻ tà kiến thấy bạn mình hằng niệm như thế mà thắng nó, nên nó

cũng lần lần niệm tưởng theo cách của bạn mình.

Một hôm, hai cha con vào rừng kiếm củi, trên đường trở về kinh thành, dừng

chân tạm nghĩ gần mộ địa để ăn tối, và cho bò nghỉ ngơi uống nước. Chẳng may bò

của ông lại nhập đàn với bầy bò khác, đi vào thành. Ông rượt theo bắt được nhưng khi

ấy đã xế chiều, cửa thành đã đóng không về được. Khi ấy chỉ còn có con trai ông đang

ngủ dưới xe.


Thành Rājagaha rất nhiều phi nhơn. Hai phi nhơn thấy đứa bé đang ngủ gần đó,

một phi nhơn tà kiến đối nghịch với Đức Phật, còn phi nhơn kia là hạng chánh kiến

luôn có lòng tin Tam Bảo.

Phi nhơn tà kiến bảo bạn rằng:

- Ta sẽ ăn thịt đứa bé.

Nhưng phi nhơn chánh kiến cản lại, không đồng ý với sát niệm ấy. Dù bị ngăn

cản, nhưng phi nhơn nầy vẫn hành động, lôi chân đứa bé.

Lúc đó, đứa bé giật mình niệm: “Namo budhassa” vì trong đời sống bình nhật

quen niệm rồi, phi nhơn ấy khiếp sợ biến mất.

Khi phi nhơn chánh kiến nói với phi nhơn tà kiến:

- Chúng ta không nên hành động như vậy. Vậy hãy vào thành vua, đem vật thực

về cho đứa bé nầy mong chuộc lỗi.

Hai phi nhơn như cha mẹ đứa bé, lúc thức dậy đứa bé thấy thực phẩm đầy mâm

mà phi nhơn mang về. Rồi với nguyện lực của mình, hai phi nhơn nguyện rằng: “Chỉ

có Đức vua mới nhìn thấy chúng ta thôi”. Sáng hôm sau, quân lính báo động: “Bọn

cướp đã vào hoàng cung đánh cắp mâm vàng”. Các cổng thành đóng kín, chúng lùng

sục khắp nơi, thấy mâm vàng ở trong xe củi, chúng cho rằng: “Đứa bé nầy đánh cắp

mâm vàng”. Nên bắt đem về trình với Đức vua. Đức vua nhìn thấy phán hỏi rằng:

- Nầy em bé, chuyện nầy là thế nào?

- Tâu Hoàng thượng! Con không rõ, cha mẹ của con đem cho con hồi hôm và

bảo vệ cho con, cho nên yên tâm ngủ, con chỉ biết có bấy nhiêu.

Khi cho đòi cha mẹ của đứa bé đến, rồi thì hai phi nhơn hiện rõ cho Đức vua biết

sự kiện nầy. Cả ba người là cha mẹ đứa bé cùng đến Tịnh xá yết kiến Đức Bổn Sư,

bạch trình tự sự và hỏi rằng:

- Bạch Thế Tôn! Chỉ có niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng…

mà được bảo vệ sao?

- Nầy Đại vương! Chẳng phải chỉ có niệm Phật, người nào tâm khéo tu tập sáu

đặc điểm, người ấy không bị bùa chú hay tật bệnh.Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:


296. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Niccaṃ budhagatāsati”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm Phật Ðà."

297. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Niccaṃ dhammagatāsati”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm Chánh pháp."

298. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Niccaṃ saṅghagatāsati”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Thường tưởng niệm Tăng-già."

299. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Niccaṃ kāyagatāsati”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm

Thường tưởng niệm sắc thân."

300. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Ahiṃsāya rato mano”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Ý vui niềm bất hại."

301. “Suppabuddhaṃ pabujjhanti Sadā Gotamasāvakā Yesaṃ divā ca ratto ca Bhāvanāya rato mano”.

"Ðệ tử Gotama,

Luôn luôn tự tỉnh giác,

Vô luận ngày hay đêm,

Ý vui tu thiền quán."


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page