top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 173 - TRƯỞNG LÃO ANGULIMĀLA

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Yassa pāpaṃ kataṃ, Kammaṃ kusalena pithīyati; Somaṃ lokaṃ pabhāseti, Abbhā muttova candimā”.

"Ai dùng các hạnh lành,

Làm xóa mờ nghiệp ác,

Chói sáng rực đời này,

Như trăng thoát mây che".


Đức Thế Tôn khi trú tại Jetavana, đề cập đến Ngài Angulimāla, thuyết lên kệ ngôn này.


Bậc trí nên hiểu theo bài Kinh Angulimāla. Khi Trưởng lão xuất gia trong Giáo

Pháp của Đức Thế Tôn, Ngài đã chuyên hành đạo, chẳng bao lâu chứng đạt quả vị A

La Hán. Và khi ấy, Trưởng lão thường tịnh cư, sống an hưởng hạnh phúc giải thoát,

Ngài thốt lên cảm hứng ngữ trong khi ấy rằng:


- Người nào trước kia đã dễ duôi, về sau không dễ duôi, người ấy thường rọi

sáng thế gian, ví như vầng trăng thoát khỏi áng mây mờ vậy.


Sau khi thốt lên kệ hoan hỷ về sự cảm hứng xong, Ngài viên tịch Níp Bàn. Bây

giờ, chư Tỳ khưu cùng nhau bàn luận nơi Giảng đường:


- Này chư Hiền! Trưởng lão Angulimāla sẽ tái sanh về cảnh giới nào nhỉ?


Với Thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Bậc Đạo Sư nghe được lời bàn luận của chư

Tỳ khưu, Ngài nghĩ rằng:


- Đây là thời hợp lẽ, Như Lai sẽ đoạn nghi cho Tăng chúng.


Từ nơi Hương thất, Ngài ngự ra Giảng đường. Ngồi vào nơi được soạn sẵn, phán

hỏi rằng:


- Này các Tỳ khưu! Bây giờ các ngươi đang bàn luận về việc gì?

- Bạch Thế Tôn, về chuyện như vậy…

- Này chư Tỳ khưu! Con của Như Lai đã viên tịch Níp Bàn rồi, không còn phải

tái sanh vào cảnh giới nào nữa.

- Bạch Thế Tôn! Trưởng lão Angulimāla giết người nhiều như thế mà được Níp

Bàn sao?

- Này các Tỳ khưu! Thật vậy, vì Angulimāla trước kia chẳng có ai là bạn lành cả,

nên mới tạo nhiều ác nghiệp như thế, nhưng về sau vị ấy được thiện bạn hữu, đó là

nhân khiến cho vị ấy không có sự dễ duôi.Vì thế con Như Lai đã có tạo thiện hạnh để

ngăn chặn ác nghiệp xưa.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn:


“Yassa pāpaṃ kataṃ, Kammaṃ kusalena pithīyati; Somaṃ lokaṃ pabhāseti, Abbhā muttova candimā”.

"Ai dùng các hạnh lành,

Làm xóa mờ nghiệp ác,

Chói sáng rực đời này,

Như trăng thoát mây che".Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page