top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 106 - BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT

Đã cập nhật: 13 thg 7“Māse māse sahassena, Yo yajetha sataṃ samaṃ; Ekañca bhāvitattānaṃ, Muhuttamapi pūjaye; Sā yeva pūjanā seyyo Yañce vassasataṃ hutaṃ”.

"Tháng tháng bỏ ngàn vàng,

Tế tự cả trăm năm,

Chẳng bằng trong giây lát,

Cúng dường bậc tự tu.

Cùng dường vậy tốt hơn,

Hơn trăm năm tế tự."


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Veḷuvana (Trúc Lâm), đề cập đến thầy Bà la môn là cậu của Trưởng lão Sāriputta (Xá Lợi Phất).


Tương truyền: Trưởng lão đến thăm người cậu và hỏi:

- Nầy thầy Bà la môn, thầy có làm chút ít điều thiện chi không?

- Bạch Ngài, tôi có làm.

- Thầy làm điều gì?

- Tháng nào tôi cũng xuất ra hằng ngàn đồng vàng để làm phước, bố thí.

- Thầy bố thí cho ai?

- Bạch Ngài, cho nhóm Nigaṇṭha (Ni Kiền Tử).

- Mục đích cứu cánh của họ là gì?

- Bạch Ngài, cõi Phạm thiên.

- Đạo này đưa người lên cõi Phạm thiên phải chăng?

- Dạ phải, bạch Ngài.

- Ai nói vậy?

- Dạ, bạch Ngài, các thầy A Xà Lê thuyết cho tôi nghe như vậy.

- Thầy không hề biết đường lên cõi Phạm thiên, cả mấy thầy A Xà Lê cũng vậy.

Chỉ có mình Đức Bổn Sư biết mà thôi.

Lại đây, thầy Bà la môn, ta sẽ đưa thầy đi nghe pháp thuyết về con đường lên

Phạm thiên giới.


Nói rồi Trưởng lão dắt người cậu đến trước Đức Bổn Sư rồi tường trình hết mọi

sự và thỉnh cầu Ngài:

- Bạch Ngài, thầy Bà la môn này đã nói như thế, như thế, xin Ngài từ bi hoan hỷ

thuyết pháp về con đường lên Phạm thiên giới cho thầy ấy được nghe.

Đức Bổn Sư hỏi lại: “Nầy thầy Bà la môn, thầy có nói như thế không?”.

- Dạ thưa có, Ngài Cồ Đàm ạ.Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Nầy thầy Bà la môn, việc thầy đã làm phước bố thí như vậy, dầu thầy có làm

liên tục cả trăm năm cũng không bằng trong giây phút thầy có tâm trong sạch nhìn

ngắm một vị Thinh Văn của Ta hoặc thầy để bát cúng dường một vá cơm canh đến vị

ấy thì sẽ được phước báu còn lớn hơn nhiều.


Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ này:


“Māse māse sahassena, Yo yajetha sataṃ samaṃ; Ekañca bhāvitattānaṃ, Muhuttamapi pūjaye; Sā yeva pūjanā seyyo Yañce vassasataṃ hutaṃ”.

"Tháng tháng bỏ ngàn vàng,

Tế tự cả trăm năm,

Chẳng bằng trong giây lát,

Cúng dường bậc tự tu.

Cùng dường vậy tốt hơn,

Hơn trăm năm tế tự."


34 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

留言


bottom of page