top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 304 - NÀNG CŪḶASUBHADDĀ

Đã cập nhật: 13 thg 7“Dūre santo pakāsenti. Himavanto va pabbato; Asantettha na dissanti, Rattiṃ khittā yathā sarā”.

"Người lành dù ở xa,

Sáng tỏ như núi tuyết.

Người ác dầu ở gần,

Như tên bắn đêm đen."


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, thuyết ra nhân đề cập đến ái nữ của Anāthapiṇḍika là Cūḷasubhaddā.

Tương truyền rằng: Triệu phú Ugga thành Ugga là bạn của Trưởng giả

Anāthapiṇḍika. Lúc thiếu thời, đôi bạn chân tình cùng học chung thầy, đã ước hẹn

cùng nhau rằng: “Khi hai ta thành gia thất, sẽ kết làm thông gia với nhau”. Thời gian

thấm thoát thoi đưa, hai người nay trở thành Trưởng giả.

Một hôm, Trưởng giả Ugga chở 500 cỗ xe hàng đến thành Sāvatthī bán. Trưởng

giả Anāthapiṇḍika gọi con gái mình là Cūḷasabhaddā đến bảo rằng:

- Nầy con, đây là triệu phú Ugga, sẽ là thân phụ của con. Vậy con phải hết lòng

kính cẩn.

Nàng vâng lời cha, tự thân nấu những thực phẩm hợp vị. Từ ngày triệu phú Ugga

đến đây, nàng luôn phục vụ chu đáo, làm triệu phú rất hài lòng.

Triệu phú Ugga thấy nàng Cūḷasubhaddā công dung ngôn hạnh và có tâm tịnh

tín, nhân một ngày đẹp trời, đang ngồi trọ chuyện vui vẻ với Trưởng giả

Anāthapiṇḍika, chợt ông nhớ lại lời hẹn ước lúc thiếu thời mới tỏ lời tác hợp lương

duyên cho nàng Cūḷasubhaddā với con trai mình. Nhưng vì ông là người tà kiến, theo

ngoại đạo nên Trưởng giả Anāthapiṇḍika trình bạch việc nầy đến Đức Thế Tôn. Bậc

Đạo Sư nhận thấy duyên lành của Ugga nên Ngài thuận ý. Anāthapiṇḍika họp ý kiến

của vợ rồi nhận lời cầu hôn của gia chủ Ugga định ngày hôn lễ. Cuộc lễ diễn ra rất

long trọng như Trưởng giả Dhanañjaya gả nàng Visākhā. Trưởng giả Anāthapiṇḍika

cũng giáo giới con mình bằng 10 lời dạy như Trưởng giả Dhanañjaya dạy bà Visākhā.

Ông cho mời tám vị Bô lão của gia tộc đến gởi gắm rằng: “Nếu con gái tôi có điều chi

sơ sót, xin quý vị niệm tình chỉ bảo”. Ngày lễ thành hôn cho con gái, Trưởng giả cung

thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đến cúng dường trọng thể. Lễ vu quy của nàng

Cūḷasubhaddā được linh đình rực rỡ là do phước nghiệp quá khứ của nàng. Khi xe hoa

về đến kinh thành Ugga, được bên nhà trai tiếp đón nồng hậu.

Còn nàng Cūḷasubhaddā cũng vinh hạnh, hãnh diện với mọi người như nàng

Visākhā, nàng chứng tỏ mình là một Tiểu thơ trâm anh thế phiệt, khiến mọi người

trong thành vui mừng sự vinh hạnh của nàng.

Hôm ấy, gia đình bên chồng cũng tổ chức lễ an lành. Nhạc phụ nàng bảo nàng ra

đảnh lễ nhóm lõa thể ngoại đạo, nàng hổ thẹn khi thấy ngoại đạo trần trụi, không vâng lời ra đảnh lễ chúng. Dù nhạc phụ nàng có nhắc mãi, nàng vẫn một mực khước từ, ông nổi giận:- Hãy đuổi nó đi đi!

Nàng thấy mình chẳng có lỗi lầm chi, chỉ vì lí do đó thôi, bèn cho mời tám vị Bô

lão đến, tỏ bày mọi sự. Các vị Bô lão minh giải nàng vô tội, cuối cùng Ugga đành

thuận ý. Ông bà Triệu phú nói chuyện với nhau rằng: Nàng dâu chúng ta không đảnh

lễ các Sa môn của chúng ta vì nghĩ rằng: “Những người nầy không ngại ngùng”. Bà

Triệu phú thắc mắc rằng: “Chẳng hay các vị Sa môn của con gái ta như thế nào? Mà

sao nó tán dương nhiều vậy?”.

Bà hỏi con dâu rằng:

“Các vị Sa môn của con ra sao?

Phẩm hạnh trang nghiêm như thế nào!

Nghe con thường tán dương đạo mạo.

Khiến lòng mẹ nôn nao

Con hãy thuật lại mau”.

Muốn mẹ chồng phát tâm tín ngưỡng, nàng tán thán công hạnh của Đức Phật và

chư Thánh Thinh Văn như sau:

“Bậc thanh tịnh vắng lặng

Oai nghi và tề chỉnh

Nhãn căn phòng hộ, nói hợp thời.

Bậc Sa môn của con như vậy.

Thân khẩu ý thanh tịnh

Bậc Sa môn của con như vậy.

Tinh khiết như ngọc trai

Bên trong và bên ngoài

Tinh thông các Giáo điển

Bậc Sa môn của con như vậy.

Thế gia vui lợi, danh thịnh

Buồn khổ lợi, danh suy

Không vui lợi, danh thịnh

Không buồn lợi, danh suy

Bậc Sa môn của con như vậy.

Thế gian vui được khen

Buồn phiền bị chỉ trích

Các Ngài tâm bình thản

Không ưu buồn, khen chê

Thế gian thích thú trong an lạc

Buồn phiền khi khổ đau

Các Ngài không vui buồn lạc khổ

Không rúng động rung chuyển

Bậc Sa môn của con như vậy”.Nghe vậy, mẹ chồng nàng muốn được diện kiến chư Tăng, nên bảo nàng tìm

cách đặng gặp, nàng chuẩn bị sẵn vật thực dâng cúng, đứng tại biệt thự hướng về Tịnh

xá Jetavana, đảnh lễ Đức Thế Tôn, gởi luồng tư tưởng thỉnh cầu Đức Phật và Tăng

chúng sáng mai thọ thực tại nhà nàng, do năng lực nầy xin Bậc Đạo Sư hiểu được tâm

tôi. Rồi nàng liệng tám cánh hoa lài lên không trung.

Các hoa ấy liền rơi xuống trước mặt Bậc Đạo Sư trong khi Ngài đang thuyết

pháp cho Tứ chúng.

Lúc ấy Trưởng giả Anāthapiṇḍika vừa nghe Pháp xong, cung thỉnh Đức Thế Tôn

đến nhà ngày mai để ông cúng dường. Bậc Đạo Sư trả lời rằng:

- Nầy gia chủ! Sáng mai Như Lai đã nhận lời thỉnh cầu của con gái ông trước

rồi.

Ông ngạc nhiên vì ông đã gả con gái đi xa cách đây 120 do tuần rồi kia mà. Khi

ông bạch hỏi, Đức Phật dạy rằng:

- Nầy gia chủ! Người tốt được nhận thấy từ xa.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:

304. Người thiện nổi bật từ đàng xa tựa như là Hi Mã Lạp Sơn, lộ rõ trước mọi

người. Người hạ liệt tội lỗi, dù ở kề cận cũng không ai trông thấy tựa như mũi tên bay

trong đêm tối.Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page