top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 303 - TRƯỞNG GIẢ CITTA

Đã cập nhật: 13 thg 7“Saddho sīlena sampanno Yasobhogasamappito Yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati Tattha yaṃ tatth’eva pūjito”.

"Tín tâm, sống giới hạnh,

Ðủ danh xưng, tài sản,

Chỗ nào người ấy đến,

Chỗ ấy được cung kính."


Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề cập đến Trưởng giả Citta.

Chuyện nầy đã có trong Phẩm CUỒNG DẠI: “Asantaṃ bhāvamiccheyya…”.

Thật vậy, Đại Đức Ānanda bạch hỏi Bậc Đạo Sư rằng:

- Bạch Thế Tôn! Gia chủ nầy chỉ đến viếng Ngài mà được kính trọng. Vậy đến

nơi khác có được như vậy không?

- Nầy Ānanda! Gia chủ Citta nầy đến với Như Lai hay đến nơi khác cũng đều

được trọng đãi như vậy. Vì do nhờ lòng tịnh tín, giới hạnh trang nghiêm, nên đến bất

cứ nơi nào cũng đều được kính mộ.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:

303. Người có niềm tin và giới hạnh, có thiên tài thành đạt địa vị và tài sản (của

bậc Thánh Giả) người ấy ở đâu cũng được quý trọng bất cứ trên lãnh thổ nào. 25 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Kommentarer


bottom of page