top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 239 - ÔNG BÀ LA MÔN TUẦN TỰ

Đã cập nhật: 1 ngày trước
“Anupubbena medhāvī, Thokaṃ thokaṃ khaṇe khaṇe; Kammāro rajatasseva, Niddhame malamattano”.

"Bậc trí theo tuần tự.

Từng sát na trừ dần.

Như thợ vàng lọc bụi

Trừ cấu uế nơi mình."


Kệ Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến ông Bà la môn nọ.

Tương truyền rằng: Một lần nọ, ông Bà la môn ấy vào sáng tinh sương, đã ra

khỏi thành, chợt ông trông thấy chư Tỳ khưu đứng đắp y. Ngay tại chỗ chư Tỳ khưu

đứng đắp y, cỏ mọc rậm rì, khi ấy một đường viền y của một vị Tỳ khưu đang đắp bị

kéo lê trên cỏ và bị thấm ướt bởi những giọt sương đêm. Thấy vậy, Bà la môn nghĩ

thầm: “Cần phải làm sạch cỏ chỗ nầy mới được”. Qua ngày sau, ông mang cuốc đến

làm sạch cỏ nơi ấy và san bằng phẳng như cái sân phơi lúa.

Qua ngày sau, ông đến nơi ấy lại thấy đường viền y của chư Tỳ khưu kéo lê trên

đất, lấm bụi vào y, ông suy nghĩ: “Cần phải rải cát lên nơi nầy mới được”. Và ông đã

thực hiện việc ấy.

Một lần khác, nhìn thấy chư Tỳ khưu bị nóng bức, mồ hôi chảy tươm ra khi

đứng đắp y. Ông suy nghĩ: “ta cần cất một cái rợp che mát tại nơi nầy mới được”.

Ông thuê người đến che thành một rạp che mát tại nơi ấy. Hôm sau, khi ông đến thì

trời đang vần vũ, mưa tạt vào y của chư Tỳ khưu đứng trong rạp ấy, ông lại suy nghĩ:

“Nơi đây, ta cần cho người dựng lên một gian phòng kín đáo và lớn”. Sau khi mướn

người dựng xong đại sảnh, ông suy nghĩ rằng: “Giờ đây, ta nên làm lễ khánh thành

gian phòng lớn nầy”.

Ông thỉnh Tỳ khưu Tăng có Đức Phật là vị Thượng Thủ đến ngồi vào nơi được

soạn sẵn trong đại sảnh ấy, dâng vật thực cúng dường xong, chờ Đức Bổn Sư thọ thực

xong, ông thỉnh bát Ngài và mong Ngài phúc chúc cho ông. Ông bạch với Đức Thế

Tôn rằng:

- Bạch Ngài! Trong khi con đứng tại chỗ nầy, đã trông thấy Chư Tỳ khưu đã như

thế…như thế nầy. Và con đã làm như thế nầy…như thế nầy…

Ông thuật lại mọi việc đến Đức Thế Tôn. Khi nghe dứt câu chuyện, Đức Thế

Tôn dạy rằng:

- Nầy Bà la môn! Bậc được gọi là hiền trí vẫn giữ mực chậm rãi, từ tốn, tuần tự

làm việc lành để giải trừ sự cấu uế của các ác hạnh của mình như thế đó.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Anupubbena medhāvī, Thokaṃ thokaṃ khaṇe khaṇe; Kammāro rajatasseva, Niddhame malamattano”.

"Bậc trí theo tuần tự.

Từng sát na trừ dần.

Như thợ vàng lọc bụi

Trừ cấu uế nơi mình."

 


57 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page