top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 163 - CỐ Ý CHIA RẼ TĂNG

Đã cập nhật: 1 ngày trướcSukarāni asādhūni, Attano ahitāni ca; Yaṃ ve hitañca sādhuñca, Taṃ ve paramadukkaraṃ”.

"Dễ làm, các điều ác, Dễ làm tự hại mình. Còn việc lành, việc tốt, Thật tối thượng khó làm."Kệ Pháp Cú này được Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Veḷuvana (Trúc Lâm), đề cập đến Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) cố ý chia rẽ Tăng. Câu chuyện chi tiết về Devadatta cố ý chia rẽ Tăng như vầy:


Một hôm, Devadatta trông thấy Trưởng lão Ānanda đang trì bình khất thực, đã

nói lên ý định của mình rằng:


- Này đạo hữu Ānanda! Tôi sẽ hành lễ Phát lồ cùng các Tăng sự riêng, không

hành Tăng sự chung với Đức Thế Tôn nữa.


 Trưởng lão Ānanda im lặng không hoan hỷ cũng không chỉ trích, sau khi khất

thực xong, Trưởng lão trở về bạch trình lên Đức Thế Tôn:


- Bạch Đức Thế Tôn! Vào sáng nay khi con đang trì bình khất thực, Devadatta

trông thấy con đang đi khất thực trong thành Rājagaha (Vương Xá), vị ấy đi đến nói

với con rằng: “Này đạo hữu Ānanda! Kể từ hôm nay trở đi tôi sẽ hành lễ Phát lồ và

các Tăng sự riêng, không hành Tăng sự chung với Đức Thế Tôn và Tăng chúng nữa”.

Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Devadatta sẽ chia rẽ Tăng, tức là sẽ hành lễ Phát lồ và

Tăng sự riêng.


Được nghe Trưởng lão Ānanda bạch trình câu chuyện ấy, Bậc Đạo Sư đã thốt

lên cảm hứng nghĩ rằng:


Sukaraṃ sādhunā sādhu,

Sādhu pāpena dukkaraṃ;

Pāpaṃ pāpena sukaraṃ

Pāpamariyehi dukkaranti.


Thiện nhân hành thiện dễ dàng thay!

Ác nhân hành thiện khó chi tày!

Ác nhân hành ác không gì khó!

Thánh nhân hành ác chẳng quen tay!


Sau khi thốt lời cảm khái này, Đức Bổn Sư bảo:


- Này Ānanda! Việc làm đáng gọi là vô ích cho mình thì dễ làm, còn trái lại, việc

làm hữu ích cho mình thì khó làm.


Nói rồi, Ngài ngâm kệ rằng:


Sukarāni asādhūni, Attano ahitāni ca; Yaṃ ve hitañca sādhuñca, Taṃ ve paramadukkaraṃ”.

"Dễ làm, các điều ác, Dễ làm tự hại mình. Còn việc lành, việc tốt, Thật tối thượng khó làm."

 


23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page