top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 162 - ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA GÂY TỘI ÁC

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Yassa accantadussīlyaṃ, Māluvā sālamivotthataṃ; Karoti so tathattānaṃ, Yathā naṃ icchatī diso”.

"Phá giới quá trầm trọng, Như dây leo bám cây Gieo hại cho tự thân, Như kẻ thù mong ước."


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Veḷuvana (Trúc Lâm), gần thành Rājagaha (Vương Xá), đề cập đến Devadatta (Đề Bà Đạt Đa).


Tương truyền rằng: Một hôm, các Tỳ khưu cùng nhau hội họp tại Giảng đường,

bàn luận cùng nhau rằng:


- Này chư đạo hữu! Devadatta là người phá giới, là người hành theo ác pháp, đã

khuyến dụ Thái tử Ajātasattu (A Xà Thế) làm phát sanh lợi lộc đến ông một cách phi

pháp, rồi xúi dục Thái tử giết cha là vua Bimbisāra (Bình Sa Vương), ông ta lại còn

mưu hại Đức Thế Tôn nhiều phen nữa chứ. Do ông làm cho ái dục cùng tăng trưởng

với ác giới nên ông trở nên người ác hạnh vậy.


- Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận ấy,

Ngài ngự đến nơi, hỏi rằng:


- Này các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế?

- Bạch Ngài, chuyện này…


Ngài phán dạy rằng:


- Này các Tỳ khưu! Chẳng phải chỉ trong kiếp này Devadatta đã âm mưu sát hại

cho được Ta đâu, mà trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi. Theo lời thỉnh cầu của

các Tỳ khưu, Ngài thuyết giảng về các Bổn sanh như con nai Kuruṅga… rồi Ngài kết

luận rằng:


- Này các Tỳ khưu, giống như cây chùm gởi quất siết làm nứt chết cây Long thọ

(Tala), ái dục phát sanh từ sự phá giới, thúc đẩy kẻ phá giới sa vào khổ cảnh, nhất là

các Địa ngục.


Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng:

 

“Yassa accantadussīlyaṃ, Māluvā sālamivotthataṃ; Karoti so tathattānaṃ, Yathā naṃ icchatī diso”.

"Phá giới quá trầm trọng, Như dây leo bám cây Gieo hại cho tự thân, Như kẻ thù mong ước."


15 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page