top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 397 - NGÀI UGGASENA

Đã cập nhật: 13 thg 7“Sabbasaṃyojanaṃ chetvā, Yo ve na paritassati, Saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ, Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”

“Đoạn kết các kiết sử, Không còn gì lo sợ, Không đắm trước buộc ràng, Ta gọi Bà-la-môn”.


Đức Thế Tôn khi ngự tại Veḷuvana. Ngài đề cập đến con trai Trưởng giả Uggasena, tuyên thuyết lên pháp thoại nầy.


(Câu chuyện nầy được giảng rộng trong bài kệ Kuñca pūre muñca

pacchato...(PC.348).


Bấy giờ chư Tỳ khưu ngồi lại Giảng đường, bàn luận với nhau về Ngài

Uggasena, nói rằng:


- Nầy Hiền giả Uggasena, khi Hiền giả từ trên cao phóng xuống, Hiền giả có sự

sợ hãi chăng?


- Nầy chư Hiền, tôi không có sợ hãi.


Chư Tỳ khưu đã trình lên Đức Thế Tôn về chuyện ấy:


- Bạch Thế Tôn! Hiền giả Uggasena hay nói rằng: “Ta không có sợ hãi”. Chắc

vị ấy khoe pháp Thượng nhân với lời phi chân.


- Nầy chư Tỳ khưu! Con của Như Lai đã cắt đứt mọi triền phược, không còn sợ

hãi nữa.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Đoạn kết các kiết sử. Không còn gì lo sợ. Không đắm trước buộc ràng. Ta gọi

Bà-la-môn”


15 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page