top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 178 - CÔNG TỬ KĀLA

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Pathabyā ekarajjena, Saggassa gamanena vā; Sabbalokādhipaccena, Sotāpattiphalaṃ varaṃ”.

"Hơn thống lãnh cõi đất, Hơn được sanh cõi trời, Hơn chủ trì vũ trụ, Quả Dự Lưu tối thắng."


Kệ ngôn Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết lên, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến công tử Kāla, là con của Trưởng giả Anāthapiṇḍika.


Tương truyền rằng: Trưởng giả Anāthapiṇḍika là người viên mãn đức tin trong

ân đức Tam Bảo, nhưng con trai ông là công tử Kāla lại không có niềm tin nơi Bậc

Đạo Sư. Cậu không muốn gần gũi Đức Thế Tôn cũng như không muốn nghe Pháp nơi

Ngài. Cậu không hài lòng khi thấy Bậc Đạo Sư ngự đến nhà, không muốn phục vụ

Tăng chúng. Mặc dù Trưởng giả Anāthapiṇḍika nhiều phen khuyến dụ:


- Nầy Kāla! Con chớ nên như thế, hãy cung kính phục vụ Tăng đi.


Nhưng chàng vẫn cứ lơ là, Trưởng giả suy nghĩ:


- Con ta là Kāla nầy, mãi chấp giữ thành kiến sai lạc ấy, nó sẽ rơi vào địa ngục A

Tỳ về sau thôi. Ta thấy con mình rơi vào khổ cảnh như thế, lại làm ngơ đi thì đó là

điều không phải cho ta. Lẽ thường, chúng sanh không hoan hỷ với tài sản, không thỏa

thích với tài sản, điều nầy không hề có đâu. Ta sẽ cải huấn lại tư kiến sai lạc của Kāla,

cho nó trở lại chánh kiến bằng cách phủ dụ nó bằng tài vật.


Trưởng giả Anāthapiṇḍika nói với công tử Kāla rằng:


- Nầy con thân! Con hãy thọ trì Trai giới đi, hãy đến Tịnh xá nghe Pháp trọn

đêm. Cha sẽ cho con 100 đồng vàng.

- Có thật thế chứ? Thưa cha.

- Nếu con làm được như thế, cha sẽ cho con ngay.


Công Tử Kāla nhận lời, vào ngày Trai giới, chàng đi đến Tịnh Xá, thọ trì trai

giới. Nhưng chàng chẳng màng nghe Pháp, chỉ tìm chỗ ngủ cho thỏa thích, thoải mái,

rồi khi trời rựng sáng, chàng từ Tịnh Xá trở về nhà. Trưởng giả hoan hỷ nói với chàng

rằng:


- Con của ta đã thọ trì Giới hạnh trọn cả ngày đêm rồi, các ngươi hãy dọn những

vật thực thượng vị cho con ta dùng nhanh đi.


Trưởng giả sai gia nhân dọn vật thực ngon ngọt thượng vị, gọi người mời Công

Tử Kāla dùng sáng. Nhưng khi ngồi vào bàn, công tử không chịu dùng ngay, mà bảo

với cha rằng:


- Thưa cha! Cha hứa cho con 100 đồng vàng, nếu con thọ trì Trai giới và nghe

pháp trong Tịnh Xá của Đức Thế Tôn. Vậy cha hãy ban thưởng cho con đi.- Nầy con! Con hãy dùng vật thực đi, cha sẽ cho con ngay món tiền ấy.

- Thưa cha! Nếu chưa được tiền thì con sẽ không dùng vật thực.


Thấy công tử kèo nài như thế, Trưởng giả cho mang tiền ra, bảo rằng:


“Nầy Kāla con! Vậy là 100 đồng vàng của con đấy”.


Sau khi nhận được tiền rồi, Công Tử mới dùng vật thực. Hôm sau, Trưởng giả

bảo với Công Tử rằng:


- Nầy Kāla con! Cha sẽ cho con ngàn đồng vàng, nếu con thuộc được một câu kệ

của Đức Thế Tôn thuyết giảng, nếu con nghe Pháp từ nơi chính Ngài.


Công tử nghe vậy, chàng nhận lời đi đến Tịnh Xá Jetavana nghe Pháp với chú ý

rằng: “Ta chỉ cần học thuộc một câu kệ ngôn từ nơi Đức Thế Tôn rồi ta sẽ trở về”.

Bậc Đạo Sư quán xét, thấy được duyên lành đạo quả của Kāla đã chín muồi, Ngài liền

dùng Phật Lực khiến cho Công Tử thuộc được câu kệ ngôn, khi vừa ra khỏi Tịnh Xá

thì chàng lại quên ngay. Chàng trở vào lại Tịnh Xá nghe Pháp để học thuộc câu kệ

ngôn khác, rồi ra về, nhưng khi ra khỏi Tịnh Xá thì chàng lại quên mất. Lần thứ ba,

chàng quyết tâm rằng:


“Ta sẽ trở lại nghe pháp, lần nầy ta cố nhớ cho thật kỹ, học thuộc rõ ràng câu

Phật Ngôn rồi mới ra về”.


Nhưng chàng đâu có hiểu rằng: Nghe với tâm như thế gọi là nghe pháp với sự

tôn kính. Lẽ thường sự nghe Pháp với tâm tôn kính, tâm an tịnh như thế sẽ nhận được

nhiều lợi ích, là tài sản của Bậc Thánh như Đạo Quả Dự Lưu…


Duyên lành của Kāla đã đến thời rực rỡ, trí tuệ của chàng được Pháp Bảo khai

thông, nghe Pháp xong chàng chứng đắc Dự Lưu Quả.


Chàng trú lại Tịnh Xá suốt đêm, vào khi trời rạng sáng, chàng cung thỉnh Đức

Thế Tôn và chư Tăng đến thọ trai tại nhà của mình.


Trưởng giả Anāthapiṇḍika trông thấy con mình trở về từ đằng xa, có Đức Phật

và chư Tỳ khưu ngự đến đang dẫn đầu. Ông vô cùng hoan hỷ, nghĩ rằng:


“Hôm nay con ta đã làm một việc khiến ta rất hài lòng. Cử chỉ con ta hôm nay

thật khác hẳn ngày thường”.


Trưởng giả thân hành ra rước bát và cung thỉnh Đức Phật cùng chư Tăng ngự

vào chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Công tử thưa với cha rằng:


- Thưa cha! Hôm nay con cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư Tăng đến thọ thực tại

nhà chúng ta. Xin cha hãy hoan hỷ phước cùng con.

- Lành thay! Lành thay, nầy con.


Nhưng rồi chàng lại có sự hổ thẹn trong tâm rằng:


- Mong rằng cha ta đừng nhắc lại việc cho tiền ta trước mặt Đức Thế Tôn và chư

Tăng. Mong cha ta giữ kín việc ta thọ giới Bát Quan chỉ vì 100 đồng vàng, và đi nghe

Pháp chỉ vì món tiền 1000 đồng vàng.


Nhưng mọi việc ấy, Đức Thế Tôn đã thấu rõ ngọn ngành. Khi Trưởng giả cúng

dường cháo đến Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu xong, ông bảo với Công Tử Kāla rằng:- Nầy con! Con hãy dùng vật thực sáng đi. Món tiền 1000 đồng đang đặt trên bàn

cho con đấy. Cha có hứa với con rằng: Khi con nghe Pháp từ Đức Thế Tôn, thuộc

được một câu kệ ngôn của Ngài cha sẽ cho con ngàn đồng vàng. Đây là số tiền đó, nó

đã thuộc về con.


Công Tử Kāla nghe cha nói như thế trước mặt Đức Thế Tôn, chàng hổ thẹn nói

rằng:


- Thưa cha, giờ đây con không còn mong được tiền như thế nữa.


Mặc cho Trưởng giả nài ép nhiều lần, chàng cương quyết không nhận ngàn đồng

vàng. Ngạc nhiên trước thái độ hy hữu ấy, Trưởng giả bạch với Đức Thế Tôn rằng:


- Bạch Thế Tôn! Hôm nay con rất hài lòng về tư cách của Kāla.

- Nầy Trưởng giả, chuyện chi thế?

- Bạch Thế Tôn! Hôm qua khi Kāla thọ trì giới Bát quan, trọn đêm trú trong Tịnh

Xá, sáng trở về nhà, nếu chưa nhận được một trăm đồng thì không chịu dùng vật thực.


Nhưng hôm nay, cả ngàn đồng vàng Kāla lại cương quyết khước từ.


- Thật vậy, nầy Trưởng giả! Hôm nay chính quả vị Dự Lưu mà Kāla chứng đạt

được còn cao quý hơn ngôi Vua Chuyển Luân, hơn cả tài sản Chư Thiên, Phạm Thiên

sản nữa.


Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:


“Pathabyā ekarajjena, Saggassa gamanena vā; Sabbalokādhipaccena, Sotāpattiphalaṃ varaṃ”.

"Hơn thống lãnh cõi đất, Hơn được sanh cõi trời, Hơn chủ trì vũ trụ, Quả Dự Lưu tối thắng."


211 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page