top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 202 - MỘT THIẾU NỮ GIA GIÁO

Đã cập nhật: 13 thg 7“Natthi rāgasamo aggi, Natthi dosasamo kali; Natthi khandhasamā, dukkhā, Natthi santiparaṃ sukhaṃ”.

"Lửa nào sánh lửa tham ?

Ác nào bằng sân hận ?

Khổ nào sánh khổ uẩn,

Lạc nào bằng tịnh lạc."


Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng thiếu nữ con nhà gia giáo.

Tương truyền rằng: Cha mẹ của thiếu nữ nầy đã nhận lễ cầu hôn của nhà trai, và

đã thỉnh Đức Thế Tôn đến thọ bát vào ngày gả con lấy chồng.

Đức Thế Tôn cùng với Tăng chúng tùy tùng ngự đến và an tọa vào chỗ ngồi

được soạn sẵn. Cô dâu đi qua lại, lo phục dịch chư Tăng, nhất là lọc nước để dâng đến

Tăng. Chàng rễ thì cứ đứng nhìn cô dâu. Chàng nhìn cô dâu với tâm tham ái, phiền

não dục khởi lên trong tâm chàng, bị sự si mê thắng phục, chàng không lo phục dịch

Đức Phật cùng với 80 vị Đại Trưởng Lão, mà giơ tay ra định ôm lấy cô dâu. Đức Bổn

sư nhìn thấy tư tưởng của chàng ta, khiến chàng không còn trông thấy cô dâu nữa,

không thấy được cô dâu chàng ta đành đứng yên nhìn Đức Bổn Sư. Khi chàng đứng

nhìn Đức Bổn Sư như vậy, Ngài bảo:

- Nầy cận sự nam, không có lửa nào sánh bằng lửa tham ái, không có ác nào

sánh bằng ác sân hận, không có khổ nào bằng khổ giữ gìn ngũ uẩn, không có sự an

vui nào bằng sự an vui của Níp Bàn.

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Natthi rāgasamo aggi, Natthi dosasamo kali; Natthi khandhasamā, dukkhā,Natthi santiparaṃ sukhaṃ”.

"Lửa nào sánh lửa tham ?

Ác nào bằng sân hận ?

Khổ nào sánh khổ uẩn,

Lạc nào bằng tịnh lạc."23 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page