top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 271,272 - NHIỀU VỊ TỲ KHƯU TỰ MÃN

Đã cập nhật: 13 thg 7
271. “Na sīlabbatamattena Bāhusaccena vā puna Atha vā samādhilābhena Vivicca sayanena vā”.

"Chẳng phải chỉ giới cấm

Cũng không phải học nhiều,

Chẳng phải chứng thiền định,

Sống thanh vắng một mình."

272. “Phusāmi nekkhammasukhaṃ Aputhujjanasevitaṃ Bhikkhu vissāsam āpādi Appatto āsavakkhayaṃ”.

"Ta hưởng an ổn lạc,

Phàm phu chưa hưởng được.

Tỷ kheo, chớ tự tín

Khi lậu hoặc chưa diệt."


Pháp Cú nầy Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị Tỳ khưu đầy đủ giới hạnh.

Tương truyền rằng: Trong các Tỳ khưu nầy có một số nghĩ rằng: “Chúng ta là

bậc Cụ Túc giới, chúng ta là bậc Đa Văn, chúng ta cư ngụ nơi xa xôi hẻo lánh, chúng

ta đã chứng đắc thiền định. Đối với chúng ta quả A La Hán không khó đắc. Ngày nào

chúng ta muốn, chúng ta sẽ đắc A La Hán trong ngày đó”.

Cùng một lối như vậy, các Tỳ khưu đắc A Na Hàm cũng tự nghĩ rằng: “Bây giờ,

đối với chúng ta quả A La Hán không khó đắc”.

Tuy nhiên, một ngày nọ, tất cả các Tỳ khưu đều đến yết kiến Đức Bổn Sư. Đảnh

lễ xong rồi ngồi xuống, Đức Bổn Sư bèn hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy đã đạt đến mục đích cứu cánh của bậc xuất gia giải

thoát chưa?

- Bạch Ngài! Chúng con đã đạt đến trình độ như thế, như thế… Bởi vậy, chúng

con có thể đạt đến quả vị A La Hán ngay lúc nào mà chúng con muốn. Với ý nghĩ như

vậy, chúng con sống bình an.

Nghe chư Tăng đáp như thế, Đức Bổn Sư cảnh tỉnh rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Một Tỳ khưu xứng đáng không nên chỉ ỷ vào chỗ mình đã

thọ trì đầy đủ Tứ thanh tịnh giới, hoặc hạnh đầu đà, hoặc chỉ ỷ thị vào chỗ đã hưởng

hỷ lạc cả A Na Hàm quả mà vội cho rằng: “Hiện nay đời sống của ta ít có khổ não”.

Ngày giờ nào chưa đạt đến mức lậu tận thì chớ nên khơi lên cái tâm nghĩ rằng: “Ta

được an vui”.


Nói rồi, Ngài ngâm kệ rằng:


271. “Na sīlabbatamattena Bāhusaccena vā puna Atha vā samādhilābhena Vivicca sayanena vā”.

"Chẳng phải chỉ giới cấm

Cũng không phải học nhiều,

Chẳng phải chứng thiền định,

Sống thanh vắng một mình."

272. “Phusāmi nekkhammasukhaṃ Aputhujjanasevitaṃ Bhikkhu vissāsam āpādi Appatto āsavakkhayaṃ”.

"Ta hưởng an ổn lạc,

Phàm phu chưa hưởng được.

Tỷ kheo, chớ tự tín

Khi lậu hoặc chưa diệt."123 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Комментарии


bottom of page