top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 254,255 - DU SĨ SUBHADDA

Đã cập nhật: 13 thg 7
254. “Ākāse padaṃ natthi Samaṇo natthi bāhire Papañcābhiratā pajā Nippapañcā tathāgatā”.

"Hư không, không dấu chân,

Ngoài đây, không Sa-môn,

Chúng sanh thích hý luận,

Như Lai, hý luận trừ."

255. “Ākāse padaṃ natthi Samaṇo natthi bāhire Saṅkhārā sassatā natthi Natthi Buddhānaṃ iñjitaṃ”.

"Hư không, không dấu chân,

Ngoài đây, không Sa-môn.

Các hành không thường trú,

Chư Phật không giao động."


Pháp Cú nầy Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại rừng Ta la xứ Kusināra, đề cập đến du sĩ Subhadda, khi Ngài ngọa thiền trên giường của xứ Malla, tại Upavattana.


Tương truyền rằng: Trong thời quá khứ, khi em trai của Subhadda trong một

mùa lúa đã làm phước cúng dường chín lần những sản phẩm đầu tiên thì chính

Subhadda không thích làm phước, nên cứ trì hoãn mãi, nhưng rốt cuộc cũng làm

phước. Do đó, ông không gặp được Đức Phật trong thời giác ngộ đầu tiên và thời giác

ngộ khoảng giữa của Ngài. Tuy nhiên vào lúc hậu thời giác, khi Đức Bổn Sư sắp Níp

Bàn, Subhadda tự nghĩ:


- Ta vẫn thắc mắc về ba nghi vấn mà ta chưa hỏi Sa môn Gotama, vì ta cho là

ông ta còn trẻ quá. Nhưng giờ đây, là thời Sa môn Gotama sắp viên tịch, nếu ta không

hỏi ông thì sau nầy ta phải hối tiếc.


Khi ông vào gần Đức Bổn Sư, Đại Đức Ānanda tìm lời ngăn cản ông, nhưng

Đức Bổn Sư đã cho phép ông được dịp may gặp Ngài. Ngài bảo:


- Nầy Ānanda đừng cản ngăn Subhadda, hãy để cho thầy ấy vào gặp Như Lai.

Nghe vậy, Subhadda vén màn bước vào trong, ngồi tại chân giường và hỏi Đức

Bổn Sư ba câu rằng:


- Thưa Sa Môn Gotama, trên hư không có dấu vết gì chăng? Ngoài Phật giáo có

Sa Môn chăng? Pháp hữu vi có thường tồn chăng?


Đức Thế Tôn chỉ rõ những vật ấy là không thật hữu, rồi Ngài dạy hai kệ ngôn

rằng:


254. “Ākāse padaṃ natthi Samaṇo natthi bāhire Papañcābhiratā pajā Nippapañcā tathāgatā”.

"Hư không, không dấu chân,

Ngoài đây, không Sa-môn,

Chúng sanh thích hý luận,

Như Lai, hý luận trừ."

255. “Ākāse padaṃ natthi Samaṇo natthi bāhire Saṅkhārā sassatā natthi Natthi Buddhānaṃ iñjitaṃ”.

"Hư không, không dấu chân,

Ngoài đây, không Sa-môn.

Các hành không thường trú,

Chư Phật không giao động."Phật dạy ông những việc ấy không thể có, Ngài giảng bằng bài kệ:


(254) Hư không, không dấu chân,
Ngoài chánh đạo, không Sa-môn.
Chúng sanh thích hý luận,
Như lai, hý luận trừ.

(255) Hư không, không dấu chân,
Ngoài đây, không Sa-môn.
Các hành không thường trú,
Chư Phật không giao động.

138 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page