top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 85,86 - NGHE THUYẾT PHÁP

Đã cập nhật: 13 thg 785“Appakā te manussesu, Ye janā pāragāmino; Athāyaṃ itarā pajā, Tīramevānudhāvati”.

"Ít người giữa nhân loại, Đến được bờ bên kia Còn số người còn lại, Xuôi ngược chạy bờ này".

86“Ye ca kho sammadakkhāte, Dhamme dhammānuvattino; Te janā pāramessanti, Maccudheyyaṃ suduttaraṃ”.

"Những ai hành trì pháp,

Theo chánh pháp khéo dạy,

Sẽ đến bờ bên kia,

Vượt ma lực khó thoát".Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm thiện tín nghe pháp.


Tương truyền rằng: Nhiều người ở dọc theo một con đường trong thành Sāvatthī, thỏa hiệp lập thành một nhóm Thiện tín, làm phước Trai Tăng xong, rủ nhau ở lại chùa suốt đêm để nghe pháp. Tuy nhiên, họ không thể thức để nghe pháp suốt đêm theo ý định, một số bị lòng tham dục thúc đẩy, tự động rút về nhà, một số khác bị sự sân hận nổi lên cũng bỏ chùa ra đi, một số nữa bị hôn trầm thụy miên còn ngồi nán lại gục lên, gục xuống chớ không nghe được pháp.

Ngày sau, chư Tỳ khưu câu hội trong giảng đường, đem đề tài “nghe pháp” nầy ra đàm luận, Đức Bổn Sư ngự đến hỏi:

- Nầy các Tỳ khưu, hôm nay các thầy câu hội bàn luận việc chi?

- Bạch Ngài, việc nầy...

Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích:

- Nầy các Tỳ khưu! Những chúng sanh ấy hằng sống theo cõi Dục, dính mắc

trong cõi Dục như thế, nên rất ít người đạt được Níp Bàn.

Để kết thúc thời pháp, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn:

85. “Appakā te manussesu,  Ye janā pāragāmino;  Athāyaṃ itarā pajā,  Tīramevānudhāvati”. 

"Ít người giữa nhân loại, Đến được bờ bên kia Còn số người còn lại, Xuôi ngược chạy bờ này".

86. “Ye ca kho sammadakkhāte,  Dhamme dhammānuvattino;  Te janā pāramessanti,  Maccudheyyaṃ suduttaraṃ”. 

"Những ai hành trì pháp, Theo chánh pháp khéo dạy, Sẽ đến bờ bên kia, Vượt ma lực khó thoát".
56 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page