top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 153,154 - PHẬT THÀNH ĐẠO

Đã cập nhật: 13 thg 7
153. “Anekajātisaṃsāraṃ, Sandhāvissaṃ anibbisaṃ; Gahakārakaṃ gavesanto, Dukkhā jāti punappunaṃ”.

​153. Lang thang bao kiếp sống Ta tìm nhưng chẳng gặp, Người xây dựng nhà này, Khổ thay, phải tái sanh.

154. “Gahakāraka diṭṭhosi, Puna gehaṃ na kāhasi; Sabbā te phāsukā bhaggā, Gahakūṭaṃ visaṅkhatam; Visaṅkhāragataṃ cittaṃ, Taṇhānaṃ khayamajjhagā”

154. Ôi ! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi !

Ngươi không làm nhà nữa.

Đòn tay ngươi bị gãy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong.Kệ Pháp Cú này, Đức Bổn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, về sau, Ngài thuyết lại thể theo lời yêu cầu của Trưởng lão Ānanda.


Khi Đức Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa lặn Ngài đã thắng

toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà

đắc Túc Mạng Minh, vào canh giữa Ngài chứng đắc Thiên Nhãn Minh, vào canh cuối

Ngài phát khởi tâm Từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét Thập nhị nhân duyên theo lý

thuận nghịch (hoặc sanh và diệt) và đắc Lậu Tận Minh. Khi bình minh vừa ló dạng,

Ngài đắc quả Chánh Biến Tri với các Pháp huyền diệu. Đó là theo truyền thống của

hằng sa Chư Phật rao truyền không dứt, khi vừa chứng quả Chánh Giác. Ngài thốt lên

lời cảm hứng, xuất khẩu thành kệ như sau:


153. “Anekajātisaṃsāraṃ, Sandhāvissaṃ anibbisaṃ ;Gahakārakaṃ gavesanto, Dukkhā jāti punappunaṃ”.

​153. Lang thang bao kiếp sống Ta tìm nhưng chẳng gặp, Người xây dựng nhà này, Khổ thay, phải tái sanh.

154. “Gahakāraka diṭṭhosi, Puna gehaṃ na kāhasi; Sabbā te phāsukā bhaggā, Gahakūṭaṃ visaṅkhatam; Visaṅkhāragataṃ cittaṃ, Taṇhānaṃ khayamajjhagā”

154. Ôi ! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi !

Ngươi không làm nhà nữa.

Đòn tay ngươi bị gãy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong.297 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page