top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 244,245 - TỲ KHƯU CŪḶASĀRI TÀ MẠNG

Đã cập nhật: 13 thg 7
244. “Sujīvaṃ ahirikena, Kākasūrena dhaṃsinā; Pakkhandinā pagabbhena, Saṃkiliṭṭhena jīvitaṃ”.

"Dễ thay, sống không hổ Sống lỗ mãng như quạ, Sống công kích huênh hoang, Sống liều lĩnh, nhiễm ô."

245. “Hirīmatā ca dujjīvaṃ Niccaṃ sucigavesinā Alīnen’appagabbhena Suddhājīvena passatā”.

​"Khó thay, sống xấu hổ,

Thường thường cầu thanh tịnh.

Sống vô tư, khiêm tốn,

Trong sạch và sáng suốt."


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Tỳ Khưu Cūḷasāri là đệ tử theo hầu Đại Đức Sāriputta.

Tương truyền rằng: Một ngày nọ, sau khi làm nghề thầy thuốc, Tỳ khưu Cūlasāri

được dâng cúng thực phẩm ngon quý, đang ôm bát ra cổng thành, giữa đường gặp Đại

Đức, bèn thưa rằng:

- Bạch Ngài, vật thực nầy con có được nhờ làm y sĩ. Ở nơi khác Ngài sẽ không

có được loại vật thực nầy đâu. Xin thầy hãy thọ dụng vật thực nầy. Với nghề thầy

thuốc, con sẽ cúng dường Ngài vật thực ngon quý như vậy luôn luôn.

Đại Đức nghe dứt mấy lời của đệ tử, Ngài im lặng bỏ đi luôn. Chư Tỳ khưu về

đến chùa, đem chuyện nầy bạch với Đức Thế Tôn. Ngài dạy rằng:

- Nầy các Tỳ khưu, người xuất gia mà vô tàm vô quý, giống như con quạ, sống

theo 21 pháp tà mạng để được sung sướng. Còn bậc có đầy đủ tàm quý thì hằng sống

vất vả cực khổ.

Nói rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn:

 

244. “Sujīvaṃ ahirikena, Kākasūrena dhaṃsinā; Pakkhandinā pagabbhena, Saṃkiliṭṭhena jīvitaṃ”.

"Dễ thay, sống không hổ Sống lỗ mãng như quạ, Sống công kích huênh hoang, Sống liều lĩnh, nhiễm ô."

245. “Hirīmatā ca dujjīvaṃ Niccaṃ sucigavesinā Alīnen’appagabbhena Suddhājīvena passatā”.

​"Khó thay, sống xấu hổ,

Thường thường cầu thanh tịnh.

Sống vô tư, khiêm tốn,

Trong sạch và sáng suốt."


18 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page