top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 130 - NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA

Đã cập nhật: 13 thg 7“Sabbe tasanti daṇḍassa, Sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ; Attānaṃ upamaṃ katvā, Na haneyya na ghātaye.”

"Mọi người sợ hình phạt,

Mọi người thích sống còn;

Lấy mình làm ví dụ,

Không giết, không bảo giết."


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài an ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến nhóm Lục Sư như trước.


Quả vậy, trong lúc nọ, do nhóm Lục Sư đánh Tỳ khưu nhóm Thập Thất Sư, nên

Học giới trước đã được ban hành. Lần này cũng do nhóm đó sanh chuyện, nhưng chỉ

giá tay hăm đánh các vị sau mà thôi.


Ở đây, Đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của các Tỳ khưu trẻ, bèn hỏi:


- Chuyện chi vậy?

- Bạch Thế Tôn, chuyện nầy...


Đức Bổn Sư dạy: “Nầy các Tỳ khưu, từ rày về sau, Tỳ khưu không nên làm vậy,

thầy nào làm, phạm Ưng đối trị”. Sau khi ban hành Học giới cấm các Tỳ khưu giá tay

đánh các vị khác. Đức Bổn Sư giải thích: “Nầy các Tỳ khưu, phàm là Tỳ khưu thì

không nên đánh đập, không nên giết hại, vì biết rằng: “Cũng như ta, những người

khác đều sợ đao trượng, hễ ta yêu đời, ham sống như thế nào thì họ cũng giống như ta

vậy”.


Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và ngâm kệ rằng:


“Sabbe tasanti daṇḍassa, Sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ; Attānaṃ upamaṃ katvā, Na haneyya na ghātaye.”

"Mọi người sợ hình phạt,

Mọi người thích sống còn;

Lấy mình làm ví dụ,

Không giết, không bảo giết."29 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page