top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 231,232,233,234 - NHÓM TỲ KHƯU LỤC SƯ

Đã cập nhật: 1 ngày trước231. “Kāyappakopaṃ rakkheyya, Kāyena saṃvuto siyā; Kāyaduccaritaṃ hitvā, Kāyena sucaritaṃ care”.

"Giữ thân đừng phẫn nộ, Phòng thân khéo bảo vệ, Từ bỏ thân làm ác, Với thân làm hạnh lành."

232. Vacipakopaṃ rakkheyya, Vācāya saṃvuto siyā, Vacīduccaritaṃ hitvā, Vācāya sucaritaṃ care.

​"Giữ lời đừng phẫn nộ,

Phòng lời, khéo bảo vệ,

Từ bỏ lời thô ác,

Với lời, nói điều lành."

233. Manopakopam rakkheya, Vācāya saṃvuto siyā, Vacīduccaritaṃ hitvā, Vācāya sucaritaṃ care.

​"Giữ ý đừng phẫn nộ,

Phòng ý, khéo bảo vệ,

Từ bỏ ý nghĩ ác,

Với ý, nghĩ hạnh lành."

234. Kāyena saṃvutā dhīvā, Atho vācāya saṃvuta dhīrā, Manasā saṃvuta dhīrā, Te ve suparisaṃvutā.

"Bậc trí bảo vệ thân,

Bảo vệ luôn lời nói

Bảo vệ cả tâm tư,

Ba nghiệp khéo bảo vệ."


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Veḷuvana, đề cập đến nhóm Lục Sư Tỳ khưu.


Một hôm, nhóm Lục Sư mang guốc, tay cầm gậy đi khua trên đường kinh hành.


Đức Bổn Sư nghe tiếng guốc khua lộp cộp, Ngài hỏi Đại Đức Ānanda rằng:


- Nầy Ānanda! Tiếng kêu chi thế?

- Bạch Ngài! Nhóm Lục Sư mang guốc gỗ đi kinh hành, mới có tiếng khua lộp

cộp vậy.


Nhân dịp nầy, Đức Thế Tôn chế định học giới, dạy rằng:


“Vị Tỳ Khưu cần giữ gìn thân, khẩu, ý của mình”.Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

231. “Kāyappakopaṃ rakkheyya, Kāyena saṃvuto siyā; Kāyaduccaritaṃ hitvā, Kāyena sucaritaṃ care”.

"Giữ thân đừng phẫn nộ, Phòng thân khéo bảo vệ, Từ bỏ thân làm ác, Với thân làm hạnh lành."

232. Vacipakopaṃ rakkheyya, Vācāya saṃvuto siyā, Vacīduccaritaṃ hitvā, Vācāya sucaritaṃ care.

​"Giữ lời đừng phẫn nộ,

Phòng lời, khéo bảo vệ,

Từ bỏ lời thô ác,

Với lời, nói điều lành."

233. Manopakopam rakkheya, Vācāya saṃvuto siyā, Vacīduccaritaṃ hitvā, Vācāya sucaritaṃ care.

​"Giữ ý đừng phẫn nộ,

Phòng ý, khéo bảo vệ,

Từ bỏ ý nghĩ ác,

Với ý, nghĩ hạnh lành."

234. Kāyena saṃvutā dhīvā, Atho vācāya saṃvuta dhīrā, Manasā saṃvuta dhīrā, Te ve suparisaṃvutā.

"Bậc trí bảo vệ thân,

Bảo vệ luôn lời nói

Bảo vệ cả tâm tư,

Ba nghiệp khéo bảo vệ."


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page