top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 258 - NHÓM LỤC SƯ GÂY RỐI

Đã cập nhật: 13 thg 7258. “Na tena paṇḍito hoti Yāvatā bahu bhāsati Khemī averī abhayo Paṇḍito’ti pavuccati”.

"Không phải vì nói nhiều,

Mới xứng danh bậc trí.

An ổn, không oán sợ.

Thật đáng gọi bậc trí."


Pháp cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm Tỳ khưu Lục Sư.

Tương truyền rằng: Nhóm sáu Tỳ khưu nầy hằng đi la cà đến các chùa hoặc các

làng, gây sự rối loạn trong trai đường.

Một hôm, sau khi thọ thực trong làng trở về chùa, chư Tăng hỏi các vị Tỳ khưu trẻ

và các Sa di rằng:

- Nầy các đạo hữu, các đạo hữu thấy trai đường nầy ra sao?

- Bạch Ngài! Xin các Ngài đừng hỏi.

Nhóm Lục Sư bàn luận cùng nhau rằng: “Chỉ có chúng ta là khôn khéo, chỉ có

chúng ta là bậc hiền trí. Chúng ta sẽ đánh, sẽ đổ rác lên đầu mấy ông nầy rồi đuổi tống

họ đi”.

Thế rồi, nhóm ấy nắm lấy lưng chúng tôi, đổ rác lên đầu chúng tôi, làm rối loạn cả

trai đường.

Chư Tăng đến gặp Đức Bổn Sư, phúc trình lên Ngài chuyện ấy. Đức Bổn Sư dạy

rằng:

- Nầy các Tỳ khưu! Ta không gọi kẻ nói nhiều và làm phiền người khác là bậc hiền

trí. Ta chỉ gọi người an tịnh, không oán thù, không sợ sệt là bậc hiền trí mà thôi.

Nói rồi, Ngài ngâm kệ ngôn rằng:

258. “Na tena paṇḍito hoti Yāvatā bahu bhāsati Khemī averī abhayo Paṇḍito’ti pavuccati”.

"Không phải vì nói nhiều,

Mới xứng danh bậc trí.

An ổn, không oán sợ.

Thật đáng gọi bậc trí."

 


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page