top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 129 - NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Sabbe tasanti daṇḍassa, Sabbe bhāyanti maccuno; Attānaṃ upamaṃ katvā, Na haneyya na ghātaye”.

"Mọi người sợ hình phạt,

Mọi người sợ tử vong.

Lấy mình làm ví dụ

Không giết, không bảo giết."


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến một nhóm Lục Sư gồm có sáu vị Tỳ khưu.


Quả vậy, một lúc nọ, các Tỳ khưu trong nhóm mười bảy vị vừa sửa sang chỗ ngụ

xong, liền bị các Tỳ khưu trong nhóm Sáu vị (Lục Sư) đến đuổi:


- Các đạo hữu hãy đi ra, chúng tôi lớn hạ hơn, mới có quyền cư ngụ chỗ nầy.

Các Tỳ khưu nhỏ hạ đáp:

- Chúng tôi sẽ không nhường chỗ cho các Ngài, vì lẽ chúng tôi đã đến đây trước

và đã quét dọn sửa sang rồi.


Nghe nói vậy, nhóm Lục Sư đánh đập nhóm Thập Thất sư. Nhóm sau nầy hoảng

hốt, sợ chết, la hét rầm lên. Đức Bổn Sư nghe tiếng kêu la của họ, bèn hỏi:


- Chuyện gì vậy?


Chư Tăng bạch: “Chuyện nầy...”.


Đức Bổn Sư ban hành Học giới cấm đánh đập Tỳ khưu rằng: “Nầy các Tỳ khưu,

từ rày về sau, các Tỳ khưu không nên làm như vậy, thầy nào làm vậy phạm tội Ưng

đối trị”.


Ngài dạy tiếp rằng: “Nầy các Tỳ khưu, phàm là Tỳ khưu thì nhất định không nên

đánh đập, không nên giết hại, vì đã biết rằng: những người khác cũng như ta, ai ai

cũng đều sợ đao trượng, đều sợ tử thần cả”. Nói rồi, Ngài thuyết pháp và kết luận

bằng bài kệ nầy:


“Sabbe tasanti daṇḍassa, Sabbe bhāyanti maccuno; Attānaṃ upamaṃ katvā, Na haneyya na ghātaye”.

"Mọi người sợ hình phạt,

Mọi người sợ tử vong.

Lấy mình làm ví dụ

Không giết, không bảo giết."47 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page