top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 331,332,333 - CHUYỆN MA VƯƠNG

Đã cập nhật: 23 giờ trước331. “Atthamhi jātamhi sukhā sahāyā Tuṭṭhī sukhā yā itarītarena Puññaṃ sukhaṃ jīvitasaṅkhayamhi Sabbassa dukhhassa sukhaṃ pahāṇāṃ”.

​"Vui thay, bạn lúc cần !

Vui thay, sống biết đủ!

Vui thay, chết có đức !

Vui thay, mọi khổ đoạn.!"

332. “Sukhā matteyyatā loke Atho petteyyatā sukhā Sukhā samaññata loke Atho brahmaññata sukhā”.

​"Vui thay, hiếu kính mẹ!

Vui thay, hiếu kính cha!

Vui thay, kính Sa môn!

Vui thay, kính Hiền Thánh!"

333. “Sukhaṃ yāva jarā sīlaṃ Sukhā saddhā patitṭṭhitā Sukho paññāya paṭilābho Pāpānaṃ akaraṇaṃ sukhaṃ”.

​"Vui thay, già có giới !

Vui thay, tín an trú !

Vui thay, được trí tuệ,

Vui thay, ác không làm."

Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại một thảo am trong rừng Himalava, đề cập đế Ma Vương.


Tương truyền rằng: Thời đó các vị vua cai trị thần dân rất khắc nghiệt. Khi ấy

Đức Thế Tôn quán thấy thần dân bị hình phạt nặng nề của những vị vua bất minh.

Ngài an trú Bi quán: “Ta là một minh quân, không uy hiếp hay áp chế kẻ khác, không

tranh thắng bại, vô ưu, luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người”.


Ma Vương hiểu được ý nghĩ của Đức Phật “Sa môn Gotama tư niệm – Ta là vị

minh quân – hay sao? Hiện giờ Sa môn Gotama muốn làm Quốc vương, nếu hoài

vọng như vậy, ta sẽ có cơ hội trêu giận Ngài”. Rồi đến yết kiến Đức Phật và bạch

rằng:


- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy trị vì Vương quốc, trở thành vị minh quân, là

không uy hiếp hay áp chế kẻ khác, không tranh thắng bại vô ưu và đem lại an lạc cho

mọi người.


Lúc đó Ngài phán hỏi Ma Vương:


- Nầy ác ma! Ngươi thấy thế nào về Như Lai mà nói bất nhã như vậy?

- Bạch Ngài! Nếu Ngài đã khéo tu tập Tứ Như Ý Túc, thì Ngài hãy hóa núi Hy

Mã Lạp Sơn nầy trở thành vàng, khi ấy cả tôi sẽ phục vụ cho Ngài. Nhờ đó Ngài

thành kẻ minh quân.Rồi Ma Vương nói lên bài kệ rằng:


“Núi hãy trở thành vàng

Dù tăng gấp hai lần

Cũng chưa thỏa mãn người

Ai hiểu được như vậy

Hãy thực hành chân chánh

Người đã sinh tồn ra

Thấy khổ đau của Dục

Tại sao người ấy lại

Chìm đắm trong Dục lạc

Ai hiểu rõ sinh tồn

Là trói buộc thế gian

Sao không chịu thực hành

Để thoát khỏi sinh tồn” Đức Thế Tôn phán rằng:


- Nầy Ác Ma, Như Lai không có gì giống ngươi vì Như Lai hằng dạy như vậy,

ngươi không thể Luận Pháp cùng ta.


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn:


331. Vui thay gặp bạn lúc cần. Lành thay tri túc các vật dụng, đã tạo thiện lúc

đời sống chấm dứt. Chấm dứt khổ đau là hạnh phúc.


332. Trên thế gian nầy sự phụng dưỡng phụ mẫu là an lạc, phụng dưỡng Sa môn

là an lạc và phụng dưỡng Thánh nhân là an lạc trên thế gian.


333. Vui thay có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già. Lành thay có niềm tin

vững chắc và thành đạt trí tuệ, lành thay không hành ác.

 

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page