top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 200 - MA VƯƠNG TRÊU PHẬT

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Susukhaṃ vata jīvāma, Yesaṃ no natthi kiñcanaṃ; Pītibhakkhā bhavissāma, Devā ābhassarā yathā.”

" Vui thay chúng ta sống,

Không gì, gọi của ta.

Ta sẽ hưởng hỷ lạc,

Như chư thiên Quang Âm."


Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngự trong làng Bà la môn Pañcasālā, đề cập đến Ma Vương.


Một lần nọ, nhân thấy 500 cô gái có duyên lành để đắc quả Tu Đà Hườn, Đức

Bổn Sư bèn ngự đến gần làng ấy. Những cô gái nầy nhân ngày lễ sao, đã đi xuống

sông tắm, tắm xong trang điểm chu tất rồi đồng đi thẳng một mạch về nhà. Đức Bổn

Sư cũng đi vào làng ấy khất thực. Ma vương đã nhập vào toàn thể thôn dân, khiến

Đức Bổn Sư không được để bát chút nào cả, dầu là một muỗng cơm.


Sau khi làm như thế, Ma Vương đứng trước cổng làng, chờ Đức Bổn Sư ôm bát

ngự ra, nói trêu ghẹo rằng:


- Ông Sa Môn! Ông không được vật thực chi phải chăng?

- Nầy Ma Vương! Vì sao ngươi lại khiến Như Lai không được vật thực?

- Bạch Ngài! Thế thì xin Ngài hãy quay trở lại làng đi.


Nghe rằng: Ma Vương tính thầm: “Nếu Sa môn Gotama trở lại làng, ta sẽ nhập

vào thôn dân, khiến cho họ vỗ tay cười chế nhạo trước mặt ông ta”. Ngay khi ấy, thì

500 cô gái đi đến cổng làng, gặp được Đức Đạo Sư, đến đảnh lễ Ngài rồi đứng qua

một bên.


Ma Vương lại trêu ghẹo Đức Thế Tôn rằng:


- Bạch Ngài, không được vật thực chắc Ngài phải khổ vì sự đói dữ lắm phải

chăng?

- Nầy Ác ma! Mặc dù hôm nay Như Lai chẳng được chút chi cả, nhưng ta sẽ toại

hưởng phỉ lạc suốt ngày giống như vị trời Phạm Thiên ở cõi Quang Âm vậy.


Rồi Đức Đạo Sư thuyết lên kệ ngôn sau:


“Susukhaṃ vata jīvāma, Yesaṃ no natthi kiñcanaṃ; Pītibhakkhā bhavissāma, Devā ābhassarā yathā.”

"Vui thay chúng ta sống,

Không gì, gọi của ta.

Ta sẽ hưởng hỷ lạc,

Như chư thiên Quang Âm."

 


22 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page