top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 31 - VỊ TỲ KHƯU QUÁN LỬA RỪNG

Đã cập nhật: 12 thg 7“Appamādarato bhikkhu, Pamāde bhayadassi vā; Saññojanaṃ aṇuṃ thūlaṃ, ḍahaṃ aggīva gacchatīti”.

Vui thích không phóng dật, Tỷ kheo sợ phóng dật, Bước tới như lửa hừng, Thiêu kiết sử lớn nhỏ.


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Jetavana (Kỳ

Viên) đề cập đến vị Tỳ khưu đã mục kích được một đám cháy rừng.


Tương truyền rằng: Vị ấy sau khi đã thọ huấn nơi Đức Bổn Sư đề mục thiền định

để đắc quả A La Hán bèn đi vào rừng tinh tấn hành thiền nhưng không chứng đắc quả

như ý nguyện, vị ấy nghĩ thầm: “Ta phải về bạch xin Tôn sư giải thích thêm đề mục

này mới được”.


Thế rồi vị ấy lìa rừng trở về nơi ngự của Đức Bổn Sư, dọc đường vị ấy trông

thấy một đám cháy rừng đang cháy tới, bèn lật đật trèo lên chóp một trái núi trọc, ngồi

nhìn ngọn lửa đang cháy tung hoành và lấy đó làm đối tượng để quán niệm rằng:

“Cũng như ngọn lửa rừng nầy, nó bắt cháy những nguyên liệu cỏ cây nhỏ lớn, mà tràn

tiến tới. Như thế này thì ngọn lửa trí tuệ giác ngộ thành đạo, nó sẽ bắt cháy những kiết

sử lớn nhỏ mà lan truyền tới cũng như thế ấy”.


Đức Bổn Sư đang ngự tọa trong hương thất thì thấy tâm niệm của vị Tỳ khưu

trong rừng, nên phán dạy rằng:


- Nầy Tỳ khưu! Cũng như những đồ nhiên liệu lớn có, nhỏ có như thế ấy, bên

trong những chúng sanh nầy có những kiết sử nhỏ lớn đang sinh lên, cần phải dùng

ngọn lửa trí tuệ để thiêu cho cháy hết, không cho có thể tái sanh.


Phán rồi, Đức Bổn Sư phóng hào quang hiện ra cho vị Tỳ khưu trông thấy như

Ngài đang ngự trước mặt vị ấy và đọc kệ rằng:


“Appamādarato bhikkhu,

Pamāde bhayadassi vā;

Saññojanaṃ aṇuṃ thūlaṃ,

ḍahaṃ aggīva gacchatīti”.


Vui thích không phóng dật,

Tỷ kheo sợ phóng dật,

Bước tới như lửa hừng,

Thiêu kiết sử lớn nhỏ.
133 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page