top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 46 - TỲ KHƯU QUÁN BÀO ẢNH

Đã cập nhật: 12 thg 7Pheṇūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā, Marīcidhammaṃ abhisambudhāno; Chetvāna mārassa papupphakāni, Adassanaṃ maccurājassa gacche”

Biết thân như bọt nước,

Ngộ thân là như huyễn,

Bẻ tên hoa của Ma,

Vượt tầm mắt Thần chết.


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự gần thành Sāvatthī

(Xá Vệ) đề cập đến một vị Tỳ khưu quán bào ảnh.


Tương truyền rằng: Tỳ khưu nầy sau khi thụ huấn đề mục thiền quán nơi Đức

Bổn Sư, bèn đi vào trong một khu rừng nọ, lập tâm: “Ta sẽ hành Sa môn pháp”. Sau

một thời gian tinh tấn công phu, không chứng đắc A La Hán, vị Sa môn nghĩ rằng:


- Chắc ta còn thiếu sót, để về xin thầy bổ khuyết.


Đi dọc đường, vị ấy trông thấy ảo ảnh phát sanh lên, bèn tư niệm rằng: “Cũng

như ảo ảnh phát hiện trong mùa hè, đứng ở xa trông như là có thật, nhưng đến gần thì

chẳng còn hình bóng chi cả. Cái thân ngũ uẩn nầy, nó cũng sanh diệt hư ảo như thế

thôi”.


Vị Sa môn vừa đi vừa chú tâm quán xét đề mục ảo ảnh, đến khi đường xa mệt

mỏi, vị ấy xuống sông Aciravatī (Bất Cửu) để tắm, tắm xong lên ngồi nghỉ trên bờ, vị

ấy nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết. Trên mặt nước cuồn cuộn nhiều bọt nước

nổi lên rồi tan biến. Vị ấy nghĩ rằng:


- Cái thân ngũ uẩn nầy nó cũng nổi lên rồi tan biến như bọt nước mà thôi.

Và vị ấy lấy đề tài nầy làm đề mục tham thiền.


Khi ấy, Đức Bổn Sư đang đứng trong hương thất, Ngài trông thấy vị Tỳ khưu

đang ngồi trên bờ sông quán niệm bào ảnh, bèn phán rằng:


- Nầy Tỳ khưu! Tự ngã nầy cũng giống như bọt nước, bào ảnh, nó có tính hằng

sanh khởi và hoại diệt như thế mãi.


Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết lên kệ ngôn:


“Pheṇūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā,

Marīcidhammaṃ abhisambudhāno;

Chetvāna mārassa papupphakāni,

Adassanaṃ maccurājassa gacche”.


Biết thân như bọt nước,

Ngộ thân là như huyễn,

Bẻ tên hoa của Ma,

Vượt tầm mắt Thần chết.
338 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page