top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 92 - TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ

Đã cập nhật: 13 thg 7“Yesaṃ sannicayo natthi, Ye pariññātabhojanā; Suññato animitto ca, Vimokkho yassa gocaro; Ākāseva sakuntānaṃ, Gati tesaṃ durannayāti”.

"Tài sản không chất chứa, Ăn uống biết liễu tri, Tự tại trong hành xứ, Không vô tướng, giải thoát, Như chim giữa hư không, Hướng chúng đi khó".


Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết, khi Ngài ngụ tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên tự), đề cập đến Trưởng lão Belaṭṭhasīsa (Bê Lát Thá Xi Xô).


Tương truyền rằng: Trưởng lão nầy, sau khi vào làng đi khất thực theo một con đường, độ cơm xong rồi, lại theo một con đường khác thọ lãnh cơm khô đem về chùa cất để dành, vì thấy sự đi bát kiếm ăn hàng ngày vất vả khó nhọc. Trưởng lão muốn nghỉ vài ba hôm để hành thiền cho được an vui, lúc cần đến vật thực sẽ lấy cơm khô ấy mà độ. Chư Tỳ khưu biết được chuyện này trách móc Trưởng lão, rồi mách lại với Đức Thế Tôn.


Mặc dầu Đức Thế Tôn nhân cơ hội nầy đã ban hành điều học cấm các Tỳ khưu từ nay trở đi không được phép cất giữ vật thực quá thời hạn, nhưng Ngài cũng giải thích rằng: Trưởng lão không phạm tội vì hành theo hạnh Thiểu dục, trong khi các học giới chưa được ban hành. Kế đó, Đức Bổn Sư thuyết pháp rồi ngâm kệ rằng :


“Yesaṃ sannicayo natthi, Ye pariññātabhojanā; Suññato animitto ca, Vimokkho yassa gocaro; Ākāseva sakuntānaṃ, Gati tesaṃ durannayāti”.


"Tài sản không chất chứa, Ăn uống biết liễu tri, Tự tại trong hành xứ, Không vô tướng, giải thoát,

Như chim giữa hư không, Hướng chúng đi khó".32 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page