top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 217 - NĂM TRĂM CẬU BÉ DÂNG BÁNH ĐẾN NGÀI KASSAPA

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Sīladassanasampannaṃ, Dhammaṭṭhaṃ saccavedinaṃ; Attano kamma kubbānaṃ, Taṃ jano kurute piyaṃ”.

"Đủ giới đức, chánh kiến;

Trú pháp, chứng chân lý,

Tự làm công việc mình,

Được quần chúng ái kính."


Pháp cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra, khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến 500 cậu bé dâng bánh.


Một lần nọ, nhằm ngày đại lễ, Đức Thế Tôn cùng 80 vị Đại Trưởng Lão và 500

Tỳ khưu Tăng ngự vào thành Sāvatthī để khất thực. Ngài gặp 500 đứa trẻ mang 500

giỏ bánh lên vai ra đi khỏi thành, về hướng vườn Thượng Uyển. Thấy Ngài, lũ trẻ

đảnh lễ Ngài rồi đi luôn chớ không có lời mời vị Tỳ khưu nào thọ bánh cả.


Khi chúng đã đi qua, Đức Bổn Sư hỏi chư Tăng:


- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy có muốn độ bánh chăng?

- Bạch Ngài, bánh đâu mà độ.

- Các thầy không thấy 500 đứa trẻ ấy sao? Chúng xách 500 giỏ bánh vừa đi qua

đây.

- Bạch Ngài! Lũ trẻ đó không có dâng bánh đến ai cả.

- Nầy các Tỳ khưu! Mặc dù các đứa trẻ ấy không dâng bánh đến Ta hay các thầy,

nhưng vị Tỳ khưu chủ của bọn trẻ ấy đang đi đến phía sau Ta. Các thầy hãy độ bánh

rồi đi.


Chư Phật không hề có tâm ganh tỵ hoặc sân hận đối với một nhân vật nào, bởi

vậy Đức Phật đã nói như thế.


Rồi Ngài đưa chư Tăng đến ngồi trong bóng mát của một cội cây bên vệ đường.


Lũ trẻ trông thấy Đại Đức Mahākassapa từ phía sau đi đến, chúng phát tâm hoan

hỷ, yêu mến Đại Đức. Do phỉ lạc phát sanh khắp thân rất lẹ, chúng đặt giỏ bánh xong,

mọp năm vóc đảnh lễ dưới chân Đại Đức, rồi nâng các giỏ bánh lên nói với Đại Đức:


- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy thọ bánh đi.

- Nầy các con! Có Đức Bổn Sư cùng Tăng chúng đang ngự bên cội cây kia. Các

con hãy mang lễ vật đi đến chia sớt bát cho chư Tăng đi.

- Lành thay! Bạch Đại Đức.


Sau khi đi giáp vòng, bọn trẻ đi đến Đại Đức và dâng bánh đến Ngài, rồi đứng

một bên nhìn Đại đức. Khi bọn trẻ thấy Đức Bổn Sư và chư Tăng độ xong bánh,

chúng mang nước đến dâng cúng Đại Đức.Chư Tỳ khưu than phiền rằng: “Mấy cậu bé nầy dâng cúng cũng chọn mặt.

Chính Đấng Chánh Đẳng Giác cùng các vị Đại Trưởng Lão chúng không hỏi, vừa

thấy Đại Đức Mahākassapa, chúng liền mang cả giỏ bánh đến cúng dường”.


Đức Bổn Sư nghe chư Tăng bàn tán, bèn giải thích rằng:


- Nầy các Tỳ khưu! Một Tỳ khưu như con trai là Mahākassapa thì Chư Thiên và

nhân loại cùng ái mộ. Một người như vậy, ai cũng hoan hỷ cúng dường bốn món vật

dụng.


Rồi Ngài nói lên lời kệ ngôn rằng:


“Sīladassanasampannaṃ, Dhammaṭṭhaṃ saccavedinaṃ; Attano kamma kubbānaṃ, Taṃ jano kurute piyaṃ”.

"Đủ giới đức, chánh kiến;

Trú pháp, chứng chân lý,

Tự làm công việc mình,

Được quần chúng ái kính."


13 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


bottom of page