top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 391 - TRƯỞNG LÃO NI MAHĀ PAJĀPATIGOTAMĪ

Đã cập nhật: 19 giờ trước“Yassa kāyena vacaya Manasā natthi dukkataṃ Saṃvutaṃ tīhi ṭhānehi Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Với người thân miệng ý,

Không làm các ác hạnh

Ba nghiệp được phòng hộ,

Ta gọi Bà-la-môn."


Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến Trưởng Lão ni Mahā Pajāpatigotamī.


Tương truyền rằng: Truởng lão ni Mahā Pajāpatigotamī cùng tùy tùng thọ trì 8

trọng pháp mà Đức Thế Tôn ban hành là:


1- Tỳ khưu ni dầu trăm tuổi hạ cũng phải đảnh lễ vị Tỳ khưu mới xuất gia

trong ngày.

2- Tỳ khưu ni phải nhập hạ nơi có Tỳ khưu Tăng.

3- Tỳ khưu ni phải hành Uposatha ở luỡng phái Tăng.

4- Tỳ khưu ni phải hành Pavāranā ở lưỡng phái Tăng.

5- Tỳ khưu ni phạm trọng pháp phải hành phạt Pakkhamānatta ở lưỡng

phái Tăng.

6- Học nữ (Sikkhāmānā) phải thọ trì 6 giới trong hai năm liên tục, mới

được xuất gia thọ Cụ túc giới trước lưỡng phái Tăng.

7- Tỳ khưu ni không đuợc khiển trách và lăng mạ Tỳ khưu Tăng.

8- Tỳ khưu ni không được giáo giới Tỳ khưu, chỉ có Tỳ khưu được phép

giáo giới Tỳ khưu ni.


Bà Gotamī hân hoan thọ lãnh tám trọng pháp như người thích trang điểm nhận

lãnh vòng hoa với sự yêu thích quý trọng. Khi thọ Cụ Túc rồi, bà không có Tế Độ Sư

và Y chỉ Sư, chư Tỳ khưu ni sau nầy đã nói bà Gotamī như vậy. Thời gian sau nầy câu

chuyện ấy đã được lan rộng, bàn tán xôn xao rằng:


- Bà Gotamī không có Tế Độ Sư cùng Y chỉ Sư, nên Bà không phải là Tỳ khưu

ni, bà tự động đắp y.


Câu chuyện được bàn tán như thế, chư Tỳ khưu ni không chịu hành Uposatha và

Pavāranā với bà. Chư Tỳ khưu ni bạch sự việc ấy lên Đức Như Lai, Ngài phán dạy

rằng:


- Nầy chư Tỳ khưu ni, tám trọng pháp mà Như Lai ban hành cho bà Mahā

Pajāpatigotamī chính là Tế Độ Sư của bà. Các ngươi chớ có hoài nghi đối với Bậc Vô

Lậu, là người đã chấm dứt thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh.Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Với người thân miệng ý. Không làm các ác hạnh. Ba nghiệp được phòng hộ. Ta gọi Bà-la-môn”.


13 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commentaires


bottom of page