top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 193 - CÂU HỎI TRƯỞNG LÃO ĀNANDA

Đã cập nhật: 13 thg 7“Dullabho purisājañño, Na so sabbattha jāyati; Yattha so jāyati dhīro, Taṃ kulaṃ sukhamedhati”.

"Khó gặp bậc Thánh nhơn,

Không phải đâu cũng có.

Chỗ nào bậc trí sanh,

Gia đình tất an lạc."


Khi Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến các câu hỏi của Đại đức Ānanda, Ngài thuyết lên kệ ngôn nầy.


Được nghe rằng: Một hôm, Trưởng Lão Ānanda ngồi trên chỗ ngồi ban ngày,

khởi lên sự suy nghĩ rằng:


- Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: Voi thuần chủng thì sanh vào dòng Chaddanta hay

Uposatha, ngựa thuần chủng thì sanh vào dòng Sindhava hay dòng Valāhaka, bò

thuần chủng thì sanh vào dòng Dakkhināpathajampada... Đó là Ngài nói đến sanh

chủng của những chúng sanh cao quý là voi thuần chủng... Còn Bậc Đại Nhân thì

sanh vào dòng nào nhỉ?


Rồi Trưởng Lão đi vào Yết Kiến Bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài, Bạch hỏi về vấn đề

đấy. Đức Thế Tôn phán rằng:


- Nầy Ānanda! Bậc Đại Nhân không sanh cùng khắp, mà chỉ giáng sanh vào

miền trung tâm (thế giới). Nơi có chu vi là 300 do tuần đường kính, rộng 900 do tuần.

Khi tái sanh thì không sanh vào gia tộc có dòng dõi thấp kém, thường chỉ sanh vào

dòng cao quý nhất trong thời ấy như là dòng Hoàng Gia hay là dòng Bà la môn cao

thượng.


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Dullabho purisājañño, Na so sabbattha jāyati; Yattha so jāyati dhīro, Taṃ kulaṃ sukhamedhati”.

"Khó gặp bậc Thánh nhơn,

Không phải đâu cũng có.

Chỗ nào bậc trí sanh,

Gia đình tất an lạc."

 


34 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page