top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 288,289 - NÀNG PATĀCĀRĀ

Đã cập nhật: 13 thg 7288. “Na santi puttā tāṇāya Na pitā na’pi bandhavā Antakenādhipannassa Natthi ñātisu tāṇatā”.

"Một khi tử thần đến,

Không có con che chở,

Không cha, không bà con,

Không thân thích che chở."

289. “Etaṃ atthavasaṃ ñatvā Paṇḍito sīlasaṃvuto Nibbānagamanaṃ maggaṃ Khippaṃ’eva visodhaye”.

"Biết rõ ý nghĩa này,

Bậc trí lo trì giới,

Mau lẹ làm thanh tịnh,

Con đường đến Niết-bàn."


Pháp Cú nầy, Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng Patācārā.


Sự tích nàng Patācārā cũng nằm trong phẩm NGÀN, được thuyết giảng đầy đủ ở


Lúc bấy giờ, Đức Bổn Sư biết rằng nàng Patācārā đã vơi bớt sầu khổ, nên dạy

nàng rằng:


- Nầy Patācārā! Khi con người sang thế giới khác, thì vợ chồng, con cái, cha mẹ,

anh em chi cũng không thể làm chỗ nương nhờ, chỗ trú ẩn, chỗ an toàn cho mình

được cả. Bởi vậy, dầu cho có họ cũng như không mà thôi. Ai là bậc hiền trí thì phải lo

giữ giới cho trong sạch và phải quét sạch con đường đi đến Níp Bàn.


Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:


288. “Na santi puttā tāṇāya Na pitā na’pi bandhavā Antakenādhipannassa Natthi ñātisu tāṇatā”.

"Một khi tử thần đến,

Không có con che chở,

Không cha, không bà con,

Không thân thích che chở."

289. “Etaṃ atthavasaṃ ñatvā Paṇḍito sīlasaṃvuto Nibbānagamanaṃ maggaṃ Khippaṃ’eva visodhaye”.

"Biết rõ ý nghĩa này,

Bậc trí lo trì giới,

Mau lẹ làm thanh tịnh,

Con đường đến Niết-bàn."


131 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page