top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 287 - NÀNG KISĀ GOTAMĪ

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Taṃ puttapasusammattaṃ Byāsattamanasaṃ naraṃ Suttaṃ gāmaṃ mahogho’va Maccu ācāya gacchati”.

"Người tâm ý đắm say

Con cái và súc vật,

Tử thần bắt người ấy,

Như lụt trôi làng ngủ."


Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng Kisā Gotamī.


Sự tích nàng Kisā Gotami nằm trong phẩm NGÀN và được nói rõ trong kệ ngôn


Lúc bấy giờ Đức Bổn Sư hỏi:


- Nầy Kisā Gotamī! Con đã kiếm được một nhúm hạt cải chưa?

- Bạch Ngài! Con kiếm không được. Khắp cả làng số người chết nhiều hơn cả số

người sống.


Nhân đó, Đức Bổn Sư dạy rằng:


- Con trai ta đã chết. Thật uổng công vô ích. Đó là định luật tự nhiên đối với tất

cả chúng sanh. Tử thần như luồng nước lũ cuốn tất cả chúng sanh chìm đắm xuống

biển khổ.


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Taṃ puttapasusammattaṃ Byāsattamanasaṃ naraṃ Suttaṃ gāmaṃ mahogho’va Maccu ācāya gacchati”.

"Người tâm ý đắm say

Con cái và súc vật,

Tử thần bắt người ấy,

Như lụt trôi làng ngủ."

 

27 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page