top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 260,261 - ĐẠI ĐỨC LAKUṆṬAKA BHADDIYA

Đã cập nhật: 1 ngày trước
260. “Na tena thero hoti Yanassa palitaṃ siro Paripakko vayo tassa Moghajiṇṇoti vuccati”.

​"Không phải là trưởng lão,

Nếu cho có bạc đầu.

Người chỉ tuổi tác cao,

Được gọi là Lão ngu."

261. “Yamhi saccañ ca dhammo ca Ahiṃsā saññamo damo Sa ve vantamalo dhīro Thero iti pavuccati”.

"Ai chân thật, đúng pháp,

Không hại, biết chế phục,

Bậc trí không cấu uế,

Mới xứng danh Trưởng Lão."


Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại

Đức Lakuṇṭaka Bhaddiya.


Một hôm nọ, khi vị Đại Đức ấy đến hầu hạ Đức Thế Tôn, Ngài vừa đi ra thì có

ba mươi vị Tỳ khưu ở rừng về, thấy Đại Đức các Tỳ khưu vào đảnh lễ Đức Bổn Sư

rồi ngồi xuống.


Thấy duyên lành đắc quả A La Hán của nhóm Tăng nầy, Đức Bổn Sư nêu lên

một câu hỏi như vầy:


- Các thầy có gặp vị Đại Đức từ nơi đây vừa đi ra chăng?

- Bạch Ngài! Chúng con không thấy.

- Các thầy há chẳng thấy vị ấy ư?

- Bạch Ngài, chúng con có trông thấy một Sa di.

- Này các Tỳ khưu, đó là một vị Đại Đức, chứ không phải là Sa di đâu.

- Bạch Ngài! Ông ta còn quá trẻ mà.

- Nầy các Tỳ khưu! Ta không gọi Thera(1) (Đại Đức hay Trưởng Lão) vì lẽ tuổi

cao hạ lớn, vì lẽ được ngồi ở chỗ ngồi của các Thượng tọa. Ai thấu triệt Tứ Diệu Đế,

không có tâm não hại đại chúng, người ấy mới xứng danh Thera đó thôi.


Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:


260. “Na tena thero hoti Yanassa palitaṃ siro Paripakko vayo tassa  Moghajiṇṇoti vuccati”.

​"Không phải là trưởng lão,

Nếu cho có bạc đầu.

Người chỉ tuổi tác cao,

Được gọi là Lão ngu."

261. “Yamhi saccañ ca dhammo ca Ahiṃsā saññamo damo Sa ve vantamalo dhīro Thero iti pavuccati”.

"Ai chân thật, đúng pháp,

Không hại, biết chế phục,

Bậc trí không cấu uế,

Mới xứng danh Trưởng Lão."

 


66 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page