top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 353 - DU SĨ UPAKA

Đã cập nhật: 6 giờ trước353. “Sabbābhibhū sabbavidū’haṃ asmi Sabbesu dhammesu anūpalitto Sabbañjaho taṇhakkhaya vimutto Sayaṃ abhiññāya kam uddiseyyaṃ”.

"Ta hàng phục tất cả, Ta rõ biết tất cả, Không bị nhiễm pháp nào. Ta từ bỏ tất cả Ái diệt, tự giải thoát. Đã tự mình thắng trí, Ta gọi ai thầy ta ?"


Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn nầy khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến du sĩ Upaka.


Tương truyền rằng: Sau khi chiến thắng Ma Vương, Bồ Tát đắc thành quả vị Vô

Thượng Chánh Đẳng Giác. Đức Thế Tôn an hưởng vị giải thoát trọn bốn mươi chín

ngày dưới cội Đại Giác Cổ Thọ. Bấy giờ, sau 49 ngày Đức Thế Tôn đi đến kinh thành

Bārāṇasī để tế độ cho năm thầy Koṇḍañña, tiến về vườn Isipatanamigādaya để chuyển

Pháp Luân. Ngài ngự du hành suốt 48 do tuần, vì Ngài thấy được duyên lành của

ngoại đạo du sĩ Upaka.


Trên đường du hành, ngoại đạo Upaka trông thấy Đức Thế Tôn, y chiêm ngưỡng

Pháp tướng với Lục căn thanh tịnh, màu da trong sáng như vàng ròng tinh anh của

Bậc Đạo Sư, y liền bạch hỏi rằng:


- Nầy Hiền giả, Hiền giả xuất gia với ai? Ai là Bậc Đạo Sư của Hiền giả? Hoặc

Hiền giả hoan hỷ với Giáo Pháp của vị nào?


- Nầy Upaka! Như Lai không có ai là Tế Độ Sư cả, hay là Y Chỉ Sư. 24 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page