top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 320,321,322 - CHUYỆN BẬC ĐẠO SƯ

Đã cập nhật: 13 thg 7320. “Ahaṃ nāgo’va saṅgāme Cāpāto patitaṃ saraṃ Ativākyaṃ titikkhissam. Dussīlo hi bahujjano”.

​"Ta như voi giữa trận,

Hứng chịu cung tên rơi,

Chịu đựng mọi phỉ báng.

Ác giới rất nhiều người."

321. “Dantaṃ nayanti samitiṃ Dantaṃ rājābhirūhati Danto seṭṭho manussesu Yo tivākyaṃ ti tikkhati”.

​"Voi luyện, đưa dự hội,

Ngựa luyện, được vua cưỡi,

Người luyện, bậc tối thượng

Chịu đựng mọi phỉ báng."

322. “Varaṃ assatarā dantā Ājānīyā ca sindhavā Kuñjarā ca mahānāgā Attadanto tato varaṃ”.

​"Tốt thay, con la thuần,

Thuần chủng loài ngựa Sind.

Đại tượng, voi có ngà.

Tự điều mới tối thượng."

Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại kinh thành Kosambi.

Chuyện nầy được nói rõ trong phẩm BẤT KHINH SUẤT. Tuy nhiên ở đây chỉ

trích lược: Khi Thứ phi Māgandiyā không làm được gì Hoàng hậu Sāmāvatī và 500

cung nữ, nên tìm cách ám hại Đức Phật.

Nàng thuê người cả những côn đồ, nô lệ hay bất cứ ai, khi thấy Đức Thế Tôn đi

vào thành phố là lăng mạ Ngài thậm tệ. Những kẻ sai lầm, không tin nơi Tam Bảo cứ

đi theo sau Đức Phật mà mắng nhiếc Ngài với 10 thô tục ngữ như: Ngươi là đồ cướp,

đồ ngu, đồ điên, đồ lừa, đồ bò, đồ lạc đà, đồ súc sanh, địa ngục, ngươi không thể sanh

về nhàn cảnh, ngươi chỉ có khổ cảnh mà thôi.

Không chịu nổi, Đại Đức Ānanda bạch thỉnh Đức Thế Tôn rằng:

- Bạch Thế Tôn! Dân cư ở đây lăng mạ chúng ta, vậy xin Ngài hãy đi nơi khác

vậy.

- Đi đâu đây hỡi Ānanda!

- Bạch Thế Tôn, đến nơi nào cũng được, miễn là rời khỏi đây.- Nếu người xứ đó lại mắng chửi nữa thì phải làm sao?

- Bạch Ngài! Chúng ta sẽ đi xứ khác nữa.

- Nếu nơi mới lại lăng mạ chúng ta nữa thì sao?

- Bạch Thế Tôn! Ta lại tiếp tục đến xứ khác nữa.

- Nầy Ānanda! Không nên như thế, sự kiện nào khởi sanh nơi đâu thì phải dàn

xếp chính tại nơi ấy, rồi mới ra đi. Nầy Ānanda! Ai là người lăng mạ chúng ta?

- Bạch Thế Tôn! Tất cả mọi người ngay cả những nô lệ.

- Nầy Ānanda! Ta ví như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiến trước làn tên

mũi đạn tứ phía bắn vào. Cũng vậy, hãy thản nhiên hứng chịu những lời nguyền rủa

ấy đi.


Rồi Ngài thuyết lên bài kệ như sau:


320. Như Lai sẽ chịu đựng những lời nguyền rủa, giống như voi chiến ở trận

mạc, hứng lãnh những làn tên mũi đạn. Thật vậy, phần nhiều là những người sống phi

pháp.


321. Người ta dẫn những con ngựa đã khéo điêu luyện đến nơi (vua quan) hội

họp. Nhà vua chọn con nào thiện xảo nhất để cưỡi. Cũng vậy, giữa những người, tối

thượng nhất là người thiện xảo chịu đựng những lời nhục mạ.


322. Cao quý thay những con lừa thuần thục, những con ngựa thuần chủng của

xứ Sindha và những thớt tượng sang trọng có ngà, hơn những loài thú khác. Nhưng

con người thuần thục (tự chế) là hơn tất cả.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page