top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 183,184,185 - VỀ CÂU HỎI CỦA TRƯỞNG LÃO ĀNANDA

Đã cập nhật: 13 thg 7183. “Sabbapāpassa akaraṇaṃ, Kusalassa upasampadā, Sacittapariyodapanaṃ, Etaṃ buddhāna sāsanaṃ”.

"Không làm mọi điều ác. Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ trong sạch, Chính lời chư Phật dạy."

184. “Khantī paramaṃ tapo titikkhā, Nibbānaṃ, paramaṃ vadanti buddhā, Na hi pabbajito parūpaghātī, Na samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto”.

​"Chư Phật thường giảng dạy;

Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,

Niết bàn, quả tối thượng;

Xuất gia không phá người;

Sa-môn không hại người."

185. “Anūpavādo anūpaghāto, Pātimokkhe ca saṃvaro, Mattaññutā ca bhattasmiṃ, Pantañca sayanāsanaṃ, Adhicitte ca āyogo, Etaṃ buddhāna sāsanaṃ”.

​"Không phỉ báng, phá hoại,

Hộ trì giới căn bản,

Ăn uống có tiết độ,

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh

Chuyên chú tăng thượng tâm,

Chính lời chư Phật dạy."


Kệ ngôn Pháp cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập đến câu hỏi của Trưởng Lão Ānanda.


Tương truyền rằng: Một hôm Trưởng Lão Ānanda ngồi nơi chỗ ngụ ban ngày,

khởi lên suy nghĩ rằng:


- Bậc Đạo Sư chỉ tuyên thuyết về bảy sự kiện của mỗi vị Phật là: Cha, mẹ, tuổi

thọ, cây Bồ Đề, cuộc đại hội, Thượng Thinh Văn và đại thí chủ. Nhưng Ngài không

nói gì về Uposatha, Uposatha của chư Phật quá khứ có giống như Uposatha của Đức

Thế Tôn hiện tại chăng? Hay là có sự khác biệt nhỉ?


Trưởng Lão bèn đi đến nơi ngự của Đức Thế Tôn, đảnh lễ Bậc Đạo Sư xong rồi,

trình lên sự suy nghĩ của mình. Đức Thế Tôn giảng rằng: “Chư Phật quá khứ có sự

khác biệt về thời gian, nhưng lời dạy thì không sai khác. Bậc Chánh Đẳng Vipassī cứ

bảy năm Ngài hành Uposatha 1 lần, vì lời Giáo giới của Ngài chỉ ban trong 1 ngày

được tồn tại cả 7 năm. Bậc Chánh Đẳng Giác Sikhā và Đấng Chánh Đẳng Giác

Vessaphū cứ 6 năm Ngài hành Uposatha 1 lần, vì lời Giác giới của các Ngài chỉ

trong 1 ngày được tồn tại suốt 6 năm. Bậc Chánh Đẳng Giác Kakusandha và Đấng

Chánh Đẳng Giác Koṇāgamana cứ mỗi năm Ngài hành Uposatha 1 lần, lời giáo giới

của Ngài chỉ trong 1 ngày được tồn tại suốt 1 năm. Đấng Chánh Đẳng Giác Kassapa

thì cứ 6 tháng Ngài ban hành Giáo giới 1 lần, vì lời Giáo Giới trong 1 ngày của Ngài

có được sự tồn tại suốt 6 tháng…”.


Đức Thế Tôn thuyết lên sự sai biệt thời gian ban Giáo giới của chư Phật quá

khứ, rồi Ngài dạy rằng:- Còn Uposatha của Đấng Như Lai hiện tại, cứ nữa tháng thì hành một lần, vì lời

dạy của Như Lai chỉ trong một ngày được tồn tại suốt nữa tháng. Nầy Ānanda! Còn

tất cả lời giáo giới của chư Phật đều như nhau cả.

 

183. “Sabbapāpassa akaraṇaṃ, Kusalassa upasampadā, Sacittapariyodapanaṃ, Etaṃ buddhāna sāsanaṃ”.

"Không làm mọi điều ác. Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ trong sạch, Chính lời chư Phật dạy."

184. “Khantī paramaṃ tapo titikkhā, Nibbānaṃ, paramaṃ vadanti buddhā, Na hi pabbajito parūpaghātī, Na samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto”.

​"Chư Phật thường giảng dạy;

Nhẫn, khổ hạnh tối thượng,

Niết bàn, quả tối thượng;

Xuất gia không phá người;

Sa-môn không hại người."

185. “Anūpavādo anūpaghāto, Pātimokkhe ca saṃvaro, Mattaññutā ca bhattasmiṃ, Pantañca sayanāsanaṃ, Adhicitte ca āyogo, Etaṃ buddhāna sāsanaṃ”.

​"Không phỉ báng, phá hoại,

Hộ trì giới căn bản,

Ăn uống có tiết độ,

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh

Chuyên chú tăng thượng tâm,

Chính lời chư Phật dạy."

 

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page