top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 205 - ĐẠI ĐỨC TISSA CÚNG DƯỜNG CAO THƯỢNG

Đã cập nhật: 1 ngày trước“Pavivekarasaṃ pitvā, Rasaṃ upasamassa ca; Niddaro hoti nippāpo, Dhammapītirasaṃ pivaṃ”.

"Đã nếm vị độc cư,

Được hưởng vị nhàn tịnh,

Không sợ hãi, không ác,

Nếm được vị pháp hỷ."


Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại thành Vesalī, đề cập đến vị Tỳ khưu.


Khi Đức Thế Tôn tuyên bố rằng:


- Nầy các Tỳ khưu! Từ nay đến bốn tháng nữa, Như Lai sẽ viên tịch Níp Bàn.

Nghe xong như vậy, cả 700 vị Tỳ khưu ở gần Ngài phát sanh kinh cảm, cả chư

Thánh Thinh Văn Lậu Tận cũng phát sanh sự động tâm về pháp hữu vi vô thường.

Những Tỳ khưu phàm không cầm được nước mắt. Chư Tỳ khưu họ thành từng nhóm,

đi quanh hỏi ý kiến nhau:


“Chúng ta phải làm gì đây?”.


Khi ấy, có vị Tỳ khưu tên là Tissa, tự nghĩ rằng: “Nghe nói còn bốn tháng nữa,

Đức Bổn Sư sẽ Đại Níp Bàn, thế mà ta chưa diệt được tham ái, ta sẽ phải nổ lực hành

đạo đắc quả A La Hán, trong khi Đức Bổn Sư còn tại tiền”.


Thế rồi, vị ấy nguyện hành Sa môn pháp trong cả bốn oai nghi, sống hạnh độc

cư, không thân cận với chư Tăng, hoặc không trò chuyện với Tỳ khưu nào cả. Chư

Tăng nói với vị ấy rằng:


- Nầy hiền giả Tissa! Tại sao hiền giả lại làm như thế?


Vị ấy cũng chẳng màng nghe chuyện chư Tăng nói. Chư Tăng bèn đem chuyện

nầy mách lại với Đức Bổn Sư.


- Bạch Ngài! Đại Đức Tissa trình bày việc mình suy nghĩ lên Đức Bổn Sư, Ngài

tán thán, nói rằng:


- Nầy các Tỳ khưu! Những vị nào yêu mến Ta, hãy noi gương của Tissa nầy.

Dầu ai cúng dường hương hoa, tràng hoa đến Ta, Ta không gọi là họ cúng dường Ta

cao thượng. Trái lại, những ai hành đạo đúng theo chánh pháp, chính họ là người cúng

dường Ta cao thượng vậy.


Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng:


“Pavivekarasaṃ pitvā, Rasaṃ upasamassa ca; Niddaro hoti nippāpo, Dhammapītirasaṃ pivaṃ”.

"Đã nếm vị độc cư,

Được hưởng vị nhàn tịnh,

Không sợ hãi, không ác,

Nếm được vị pháp hỷ."

 


Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page