top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 242,243 - MỘT CÔNG TỬ BỊ CẮM SỪNG

Đã cập nhật: 1 ngày trước

242. Malitthiyā duccaritaṃ, Maccheraṃ dadato malaṃ; Malā ve pāpakā dhammā, Asmiṃ loke paramhi ca.

​"Tà hạnh nhơ đàn bà, Xan tham nhớp kẻ thí, Ác pháp là vết nhơ, Đời này và đời sau."

243. tato malā malataraṃ, Avijjā paramaṃ malaṃ; Ataṃ malaṃ pahatvāna, Nimmalā hotha bhikkhavo

​"Trong hàng cấu uế ấy,

Vô minh, nhơ tối thượng,

Đoạn nhơ ấy, Tỷ kheo,

Thành bậc không uế nhiễm."


Pháp Cú nầy được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veḷuvana, đề cập đến chàng công tử nọ.

Tương truyền rằng: Công tử ấy đã cưới vợ là một tiểu thư môn đăng hộ đối. Từ

ngày về nhà chồng, cô vợ cứ tà hạnh mãi, công tử xấu hổ về việc làm của vợ, không

thể đến gặp gỡ tiếp xúc cùng ai cả, nên cắt đứt luôn cả sự viếng thăm và hộ độ cúng

dường Đức Phật. Thế rồi, sau vài ngày chàng lại viếng thăm Đức Bổn Sư, sau khi

đảnh lễ Ngài xong rồi, ngồi qua một bên, Ngài hỏi công tử:

- Nầy công tử! Dạo nầy sao ngươi ít đến đây vậy?

Công tử liền đem việc nhà ra giãi bày cùng Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng:

- Nầy công tử! Xưa kia ta đã từng dạy rằng: Đàn bà giống như sông rạch và bậc

hiền trí không nên giận nữ nhân. Nhưng vì ngươi do cõi luân hồi khuất lấp nên không

thấu đáo đó thôi.

Công tử thỉnh Ngài thuyết giảng Bổn Sanh, Ngài ngâm lên rằng:

“Yethānadī ca pantho ca pānāgāraṃ sabbā papā

Evaṃ lokitthiyo nāma velā tālaṃ navijjatīti”.

“Đàn bà như thể rạch, sông

Đường đi, động đá, nhà công, quá chở

Đàn bà thế tục bẩn nhơ

Lăng loàn sá kể ngày giờ chi đâu”.

Sau khi thuyết xong Bổn Sanh, Đức Thế Tôn dạy rằng:

- Này công tử! Tà hạnh trắc nết là vết nhơ của nữ nhân, sự bón rít là vết nhơ của

tín thí, nghiệp ác là vết nhơ làm hại chúng sanh cả đời nầy và đời sau. Vô minh là vết

nhơ tối thượng của tất cả vết nhơ.

Nói rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng:


242. Malitthiyā duccaritaṃ, Maccheraṃ dadato malaṃ; Malā ve pāpakā dhammā, Asmiṃ loke paramhi ca.

​"Tà hạnh nhơ đàn bà, Xan tham nhớp kẻ thí, Ác pháp là vết nhơ, Đời này và đời sau."

243. tato malā malataraṃ, Avijjā paramaṃ malaṃ; Ataṃ malaṃ pahatvāna, Nimmalā hotha bhikkhavo

​"Trong hàng cấu uế ấy,

Vô minh, nhơ tối thượng,

Đoạn nhơ ấy, Tỷ kheo,

Thành bậc không uế nhiễm."55 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page