top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 386 - MỘT VỊ BÀ LA MÔN

Đã cập nhật: 13 thg 7“Jhāyiṃ virajam, Āsīnaṃ katakiccam anāsavaṃ, Uttamatthaṃ anuppattaṃ, Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Tu Thiền, trú ly trần Phận sự xong, vô lậu, Đạt được đích tối thượng, Ta gọi Bà-la-môn.


Đức Thế Tôn ngụ tại Đại Tự Jetavana, đề cập đến vị Bà la môn, thuyết lên kệ ngôn nầy.

Tương truyền rằng: Có một vị Bà la môn khởi lên sự suy nghĩ rằng:

“Sa Môn Gotama gọi đệ tử mình là Bà la môn, còn ta cũng là vị Bà la môn theo

chủng tộc và dòng giống. Ngài cũng nên gọi ta như vậy mới phải”.

Bà la môn ấy liền đi đến Tịnh xá, yết kiến Đức Thế Tôn xong rồi bạch trình việc

ấy. Đức Thế Tôn phán rằng:

- Nầy Bà la môn, Như Lai không gọi người Bà la môn chỉ vì dòng chủng tộc,

Như Lai chỉ gọi người chứng đạt lợi ích tối thượng là Bà la môn.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Tu thiền trú ly trần. Phận sự xong vô lậu. Đạt được đích tối thượng. Ta gọi Bà-la-môn”.


38 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page