top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 393 - CHUYỆN BÀ LA MÔN JĀṬILA

Đã cập nhật: 20 giờ trước"Na jaṭāhi na gottena Na jaccā hoti brāhmaṇo Yamhi saccaṃ ca dhammo ca So sucī so ca brāhmaṇo”.

"Được gọi Bà-la-môn, Không vì đầu bện tóc, Không chủng tộc, thọ sanh, Ai thật chân, chánh, tịnh, Mới gọi Bà-la-môn."


Đức Đạo Sư khi ngự tại Jetavana, đề cập đến Bà la môn Jātila, thuyết lên Pháp thoại nầy.


Được nghe rằng: Bà la môn Jātila suy nghĩ rằng:


- Ta thọ sanh vào dòng Bà la môn, thiện sanh cả phụ mẫu hệ. Nếu Sa môn

Gotama gọi đệ tử mình là Bà la môn, Ngài cũng nên gọi ta như thế mới phải.


Thế là, Bà la môn ấy đi đến Tịnh xá yết kiến Đức Thế Tôn xong rồi, trình lên

Đức Thế Tôn vấn đề nầy. Ngài phán rằng:


- Nầy Bà la môn, ta không gọi Bà la môn do vị thắt bím tóc, hay giai cấp hoặc

gia tộc, nhưng ta gọi người thông suốt Chơn đế là Bà la môn.


Rồi Ngài tuyên thuyết kệ ngôn rằng:


“Được gọi Bà-la-môn. Không vì đầu bện tóc. Không chủng tộc thọ sanh. Ai thật

chân chánh tịnh. Mới gọi Bà-la-môn”


44 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Opmerkingen


bottom of page