top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 396 - CHUYỆN VỊ BÀ LA MÔN

Đã cập nhật: 13 thg 7“Na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi, Yonijaṃ mattisambhavaṃ, Bhovādī nāma so hoti, Sace hoti sakiñcano, Akiñcanaṃ anādānaṃ, Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Ta không gọi Phạm Chí, Vì chỗ sanh, mẹ sanh. Chỉ được gọi tên suông Nếu tâm còn phiền não. Không phiền não, chấp trước Ta gọi Bà-la-môn."


Khi Bậc Đạo Sư ngự tại Jetavana Ngài đề cập đến vị Bà la môn, thuyết lên kệ ngôn nầy.


Tương truyền rằng: Bà la môn ấy suy nghĩ rằng:


- Sa môn Gotama gọi đệ tử của Ngài là Bà la môn. Ta cũng sanh từ dòng Bà la

môn, Ngài nên gọi ta như vậy mới phải.


Bà la môn ấy đi đến Tịnh xá Jetavana đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi trình lên

Ngài việc đó.


- Nầy Bà la môn, Như Lai không gọi “Bà la môn” chỉ vì thọ sanh từ dòng Bà la

môn, người nào đã chấm dứt không còn phiền não, không còn chấp thủ, ta gọi người

ấy là Bà la môn.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Ta không gọi Phạm chí. Vì chỗ sanh mẹ sanh. Chỉ được gọi tên suông. Nếu tâm

còn phiền não. Không phiền não chấp trước. Ta gọi Bà-la-môn”.


17 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page