top of page

Tích Truyện Kinh Pháp Cú 385 - CHUYỆN MA VƯƠNG

Đã cập nhật: 13 thg 7


“Yassa pāraṃ apāraṃ, Vā pārāpāraṃ na vijjati, Vītaddaraṃ visaṃyuttaṃ, Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

"Không bờ này, bờ kia Cả hai bờ không có, Lìa khổ, không trói buộc Ta gọi Bà-la-môn.


Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Ma Vương.


Một hôm Ma Vương giả dạng người, đi đến yết kiến Đức Thế Tôn bạch hỏi

rằng:


- Bạch Thế Tôn! Nơi Ngài gọi là Bờ đó là cái chi? Cái gì được gọi là Bờ.


Bậc Đạo Sư thấu hiểu: “Đấy là Ma Vương”, Ngài bèn phán dạy rằng:


- Nầy Ma Vương! Bờ hay không phải Bờ, có lợi ích gì cho ngươi đâu (mà hỏi),

bờ chỉ có đối với người đã tận diệt tham ái và đã đi đến.


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:


“Không bờ nầy bờ kia. Cả hai bờ không có. Lìa khổ không trói buộc. Ta gọi Bàla-môn”.30 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page